โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลตลาดใหญ่ <08/01/53>

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนแม่จ้อง-แม่ก๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ-แม่จ้อง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนในตำบลตลาดใหญ่และใกล้เคียงเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อชาติ ครอบครัวและการศึกษา
     การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่น <16/10/52>

อบต.ตลาดใหญ่ได้รับเกียรติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ด คือ อบต.แม่ฮ้อยเงิน อบต.แม่คือ อบต.ป่าเมี่ยง .อบต.สำราญราษฎร์ อบต.ป่าป้อง ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่นขึ้น ณ ที่ทำการ อบต.ตลาดใหญ่ โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสมัพันธืของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมงานกีฬาระดับอำเภอท้องถิ่นดอยสะเก็ดเกมส์ ครั้งที่ 3 <22/04/52>

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ประกอบด้วยผู้บริหาร สภาอบต. ฝ่ายปกครอง แม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ และพนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
     การส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน <22/09/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ปี 2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
   โครงการจัดกิจกรรม"จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" (การเดิน-วิ่ง ธงพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติฯ) <22/09/51>

เนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดจัดโครงการ"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสำคัญจากวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ถึงวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2551 (รวม 116 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้ประชาชนไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้กำหนดการเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯตามโครงการ"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้รับมอบธงเฉลิมพระเกียรติฯ จากตำบลป่าลาน ณ บริเวณตลาดนัดแม่ก๊ะ ในวันที่ 7 กันยายน 2551 เพื่อประกอบพิธีเฉลิมฉลองฯและได้ทำการส่งมอบธงเฉ
ลิมพระเกียรติฯแก่ตำบลแม่ฮ้อยเงินต่อ ภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ กล่มแม่บ้าน กล่ม อสม. ประชาชนตำบลตลาดใหญ่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตลาดใหญ่
   โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ <17/06/51>

เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ JUST SAY NO ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด/โรคเอดส์ โดยมีการฟังบรรยายจากวิทยากรและทัศนศึกษาที่ศูนย์บำดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มีเด็ก-เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 40 คนทั้งนี้มีคณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่อบต.ตลาดใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549