โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3 เพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ <17/07/66>

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ
เจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3 และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 <14/07/66>

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เพื่อสรุปผลงานของสภาวัฒนธรรมฯ แนวทางการบริหารงาน และกิจกรรมต่างๆของสภาวัฒนธรรมฯ ประจำปี 2566นายกฯ ลงพื้นที่เร่งเปิดทางระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำที่อาจท่วมขังบริเวณปากทางถนน รพช. โดยขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม <13/07/66>

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกฯ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ลงพื้นที่เร่งเปิดทางระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำที่อาจท่วมขังบริเวณปากทางถนน รพช. โดยขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม

เร่งดำเนินการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน หลังเกิดฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายลงคลองได้ จำเป็นต้องขุดลอก เปิดทางน้ำ สาเหตุเกิดจากมีดินโคลนอุดตันภายในท่อระบายน้ำจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก โดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่ 2 ปากทางถนน รพช. ขุดลอกเปิดทางระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 เพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ <13/07/66>

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย

เจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโดยเร่งด่วน และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ <11/07/66>

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายกฯ ได้มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
เจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน การขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและป้องกันอุทกภัย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ <06/07/66>

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและเพื่อป้องกันอุทกภัย

โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำรถแมคโครมาขุดลอกลำเหมือง ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ ทำให้น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอกับการใช้เพื่อการเพาะปลูก

อีกทั้งเป็นการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพื่อการทำนา ทำสวน ปลูกพืช ผัก ได้ตลอดทั้งปีนายกฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมอบรมการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ <29/06/66>

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยสารพิษให้แก่ประชาชน นำโดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่และประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ แนะนำแนวทางการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งจัดฝึกอบรม ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 <26/06/66>

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติด นำโดย ท่านนายกฯอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
และพร้อมใจกันใส่เสื้อสีขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดและแสดงออกถึงพลังในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน การขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและป้องกันอุทกภัย <19/06/66>

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและเพื่อป้องกันอุทกภัย
โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำรถแมคโครมาขุดลอกลำเหมือง ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ ทำให้น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอกับการใช้เพื่อการเพาะปลูก
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพื่อการทำนา ทำสวน ปลูกพืช ผัก ได้ตลอดทั้งปีรองนายกฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ <15/06/66>

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองการศึกษา
ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี
โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นักเรียนร่วมพิธี โดยนักเรียนทุกคนได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียนมาไหว้ครู
พิธีการไหว้ครูนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพรัก ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ตลอดเวลาที่เรียน ว่าท่านได้คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้า พร้อมทั้งได้จดจำและนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีความอดทนในทุกๆ สถานการณ์ มีการพัฒนาตนเองและอยู่ในกรอบระเบียบที่ดี จึงจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549