โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

"ด่านชุมชน" เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <30/12/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสภาเทศบาล อสม. อปพร. กู้ชีพ กู้ภัย ร่วมดูแล ให้บริการในช่วง 7 วัน อันตราย 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565
 ฺฺBig cleaning Day <03/12/64>

ขอเชิญ ....ชาวตำบลตลาดใหญ่ ร่วมใจทำความดี พัฒนา ทำความสะอาด หน้าบ้าน หน้ามอง ให้สะอาด สวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ <30/09/64>

เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่สำคัญมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก-ผลไม้ ที่ไม่ปลอดสารพิษเพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี เพื่อเหตุผลการค้า และพาณิชย์ ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้นตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลุกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากปลุกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี ดังนั้นทางกลุ่มผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ได้ในตระหนักปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการปลุกผักปลอดสารพิษขึ้น วันที่ 30 กันยายน 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
2. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี
3. เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขายผักปลอดสารพิษตรวจสอบขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ <23/09/64>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับคำร้องจากชาวบ้านท่านหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการขุดลอกลำเหมืองของเอกชนรายหนึ่ง เป็นเหตุให้แนวคันดิน บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ทรุดตัวลง ประกอบกับเป็นฤดูน้ำฝนทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนของ ผู้ขอรับความช่วยเหลือรายดังกล่าว จึงร้องขอให้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจ และหน้าที่

ทั้งนี้ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่ ลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล รักษา

ผู้แทนผู้ประกอบการ และผู้ได้รับความเสียหาย ได้ตกลง ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทดังกล่าว ๆ โดยให้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแก้ไข ปัญหา
ดังต่อไปนี้
๓.๑ ให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของที่ดิน ซึ่งนำรถแบคโฮมาขุดและได้ทำให้หลักหมุดเคลื่อนย้าย หายไป เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีการสอบเขตที่ดินแปลงดังกล่าว
๓.๒ ขอให้ทางผู้ประกอบการ/เจ้าของที่ดิน ดำเนินการปรับแต่งแนวคันดินลำเหมืองสาธารณะ ให้คงสภาพเดิม ๓.๓ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจสอบ
๓.๔ ผู้แทนผู้ประกอบการ / เจ้าของที่ดิน (บริเวณบ่อดิน) จะนำ ข้อตกลงนี้ไปแจ้งให้ผู้ประกอบการ / เจ้าของที่ดิน (บริเวณบ่อดิน) ทราบ ทั้ง ๒ ฝ่ายได้อ่านบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว และมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ฯ
 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพของประชาชน <17/09/64>

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพของประชาชน ได้จัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาล ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวาลว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดกันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <11/09/64>

กิจกรรม: อบรมพร้อมสาธิตวิธีการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการขายสินค้าทางการเกษตรแบบออนไลน์

กิจกรรมอบรมพร้อมสาธิตวิธีการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการขายสินค้าทางการเกษตรแบบออนไลน์ วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลมีความเข้าใจในการทำเกษตรแบบผสมผสานและสามารถนำผลิตผลที่ได้มาขายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 2.เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งส่งออกผลผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสานที่มีความหลากหลาย
3.เพื่อทำให้ตำบลตลาดใหญ่เป็นที่รู้จัก ผ่านการขายผลผลิตหลายช่องทาง 4.เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน สามารถขยายผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆได้
     โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักเพื่อผักปลอดภัย <09/07/64>

โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ่ยหมักเพื่อผักปลอดภัย
การทำปุ๋ยหมักถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้เพื่อใช้เอง เป็นการลดต้นทุนและช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ แต่โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะต้องพลิกกลับกองปุ๋ยเป็นประจำทุก 10 วัน ใช้ระยะเวลาการหมักประมาณ 90 วัน ทำให้เปลืองแรงงานและต้นทุนสูง ทำให้เป็นข้อจำกัดในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร “การจัดทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมักเพื่อผักที่ปลอดภัย” จะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย ทำให้ลดแรงงานและลดต้นทุนการใช้สารเคมีเกษตร และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อีกทั้งยังช่วยกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการนำมาเป็นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น และวัว ควายส่งเสียงดังในยามวิกาล หมู่ที่ ๒ <07/07/64>

เนื่องจากทางเทศบาลได้รับแจ้งร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น และวัว ควาย ส่งเสียงดังในยามวิกาล โดยร้องทุกข์ขอให้เทศบาลตำบล ตลาดใหญ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

โดยให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจ หน้าที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ให้แนะนำของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ตรวจสอบครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข

๑) ให้ก่อแนวกั้นประตูหน้าคอกวัวและประตูข้างคอกวัวสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๒) ให้ก่อแนวกั้นหลังคอกวัวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓) ให้ทำความสะอาดบริเวณคอกวัวทุกวันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 5 ครั้ง / วัน ได้แก่ เช้า และเย็น

๔) ให้ทําฝาปิดบ่อพักน้ำเสีย และบ่อเก็บน้ำเสียให้มิดชิด

๕) ใช้ EM ในการกำจัดกลิ่นเหม็นของมูลวัว และบำบัดน้ำเสียของบ่อพักและบ่อเก็บน้ำเสีย 5) ห้ามให้น้ำล้างจากคอกวัว ที่มีมูลสัตว์ไหลออกนอกบริเวณที่พักสัตว์โดยเด็ดขาด

โดยให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายใน ๓๐ วัน

ตรวจสอบครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เจ้าของโรงพักสัตว์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ก่อแนวอิฐบล็อกปูนซีเมนต์บริเวณด้านหลัง แนวรั้วกำแพงตลอดโรงพักสัตว์ ๒) ทำแนวกั้นประตูหน้าคอกวัวและประตูข้างคอกวัวสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร แล้วเสร็จ

๓) ขุดบ่อพักท่อซีเมนต์ด้านหน้าโรงพักสัตว์ จำนวน ๒ บ่อ และบริเวณด้านหลัง ๑ บ่อพร้อมฝาปิด ๔) มีการเทปูนทับรางระบายน้ำเดิมด้านหลัง

๕) บริเวณด้านหน้ามีการฝังท่อน้ำทิ้ง 9 จุด

5) บริเวณด้านหลังฝาท่อปิดยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง

๗) ไม่พบสัตว์ วัว ณ จุดพักสัตว์

สาเหตุ ปรับปรุงแก้ไขไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหา และอุปสรรคด้านแรงงาน ไม่มี ผู้รับจ้าง

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -๑๙ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารือ พูดคุย ซักถาม เจ้าของโรงพักสัตว์ และคุณจันทร์เพ็ญ วงศ์ตระกูล

ได้ข้อสรุปคือ

๑) ขยายเวลาการปรับปรุงอีก ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจสอบ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๒) ให้เจ้าของโรงพักสัตว์ทำรางระบายน้ำด้านหลังเหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำลงสู่บ่อพัก ด้านหลัง ทั้งนี้ ท่อน้ำทิ้งบริเวณด้านหน้าไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้ เนื่องจากระดับท่อน้ำทิ้งสูงกว่าด้านหลัง
๓) ให้คําเนินการจัดหาฝาปิดบ่อพักด้านหลังให้มิดชิดร้องทุกข์เรื่อง เสียงดัง จากร้านหมูจุ่ม หมู่.5 <28/06/64>

ตามที่ได้รองเรียน และขอความช่วยเหลือเนื่องจากการปรกอบกิจการร้านอาหารหมู่จุ่ม มีลูกค้านั่งดื่มสุรา และส่งเสียงดัง ปิดร้านเกินเวลาที่กำหนด ซึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวนในยามวิกาลซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน จึงร้องขอให้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนวจหน้าที่

แบบตรวจแนะนําของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อแนะนํา (เพื่อการปรับปรุงแก้ไข) โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ให้ถ้อยคําเป็นต้นไป

(๑) ให้ดำเนินการ และถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมส่วนบุคคลในการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณ ต่อเนื่อง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มและบริเวณต่อเนื่อง ตั้งแต่ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

(๒) ให้ทำการปิดประกาศ “กรุณาอย่าส่งเสียงดัง” ภายในบริเวณร้าน
(๓) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗๐/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการควบคุมส่วนบุคคลในการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณ ต่อเนื่อง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งปิดคำสั่ง ฯ ดังกล่าว ภายในบริเวณร้าน
(๔) ให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุย ประนีประนอม บอกกล่าวๆ กัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

๕. หากท่านมิได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาศัยอำนาจมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้ท่านปรับปรุงแก้ไข และระงับเหตุรำคาญ นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔

ทั้งนี้ ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้แก่ ผู้ร้อง ฯ และผู้ประกอบการ ฯ ได้รับทราบ เข้าใจ และตกลงร่วมกัน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา และยึดถือตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔
     ประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาแก่ประชาชนตำบลตลาดใหญ่ <07/05/64>

เชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายภายในบริเวณสนามฟุตซอลและทางเดินรอบสระน้ำพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น. และช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549