โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
อัตรากำลังของ เทศบาล
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
การจัดการความรู้(KM)
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันและฝุ่นละออง <28/03/56>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดหมอกควันและฝุ่นละออง
 พิธีทำบุญตักบาตรและการมอบเบี้ยยังชีพ <09/01/56>

1 ม.ค.56 ทต.ตลาดใหญ่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากการระบาดของเพลี้ย <05/10/55>

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบสารเคมีกำจัดเพลี้ยให้แก่ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนหมู่บ้าน
 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล <16/10/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ประจำปี 2554 <10/09/54>

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง พุทธสาสนิกชนชาวไทย พร้อมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ขึ้น เพื่อเป็นผู้นำในการออกปฏิบัติศาสนกิจ เผยแพร่ธรรม แก่ประชาชนในเขตตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ วัดศรีชยารามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ตำบลตลาดใหญ่ประจำปี 2553 <12/08/54>

ด้วยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฏ์ตำบลตลาดใหญ่สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่ จึงพร้อมใจกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ประจำปี2554 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 
Copy right ©2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.thai-exporter.com
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549