โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ฺฺBig cleaning Day <03/12/64>

ขอเชิญ ....ชาวตำบลตลาดใหญ่ ร่วมใจทำความดี พัฒนา ทำความสะอาด หน้าบ้าน หน้ามอง ให้สะอาด สวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาแก่ประชาชนตำบลตลาดใหญ่ <07/05/63>

เชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายภายในบริเวณสนามฟุตซอลและทางเดินรอบสระน้ำพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น. และช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.
     นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบนโยบายการปฏิบัติราช <22/11/60>

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และคณะ ฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งเปิดศูนย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลตลาดใหญ่ (CCTV) เมื่อ 7 พ.ย.60ประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2560 <22/11/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) เป็นประธานเปิดประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา กล่าวรายงาน การจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในกระแสเลือด <22/09/60>

ผส.ดร.ขนิษฐา พันธุรี และคณะเจ้าหน้าที่ทำการเจาะเลือดและให้ความรู้แก่ประชาชนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560อบรมให้ความรู้การปลุกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ <31/08/60>

ทต.ตลาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อบรมให้ความรู้แ่ประชาชนในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549