โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2566 <10/05/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565 809_1591_MX-M364N_20230510_104047.pdf (3.77 MB.)
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2566 (2) 809_1592_MX-M364N_20230510_104149.pdf (3.91 MB.)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 <26/04/66>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 806_1590_N1.pdf (1.10 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2566 <17/04/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565 804_1587_A1.pdf (4.98 MB.)
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (2) 804_1588_A2.pdf (3.93 MB.)
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2566 (3) 804_1589_A3.pdf (4.33 MB.)สรุปผลการจัดซ์้อหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 <15/03/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 780_1516_FE.pdf (7.45 MB.)สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566 <16/02/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2566 771_1507_MX-M364N_20230216_174314.rar (6.49 MB.)
771_1525_MX-M364N_20230216_174314_Page_01.jpg (185 KB.)
771_1526_MX-M364N_20230216_174314_Page_02.jpg (188 KB.)
771_1527_MX-M364N_20230216_174314_Page_03.jpg (192 KB.)
771_1528_MX-M364N_20230216_174314_Page_04.jpg (188 KB.)
771_1529_MX-M364N_20230216_174314_Page_05.jpg (193 KB.)
771_1530_MX-M364N_20230216_174314_Page_46.jpg (166 KB.)
771_1531_MX-M364N_20230216_174314_Page_25.jpg (178 KB.)
771_1532_MX-M364N_20230216_174314_Page_20.jpg (184 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2565 <20/01/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2566 766_1487_MX-M364N_20230123_045613.pdf (5.81 MB.)รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 <20/01/66>
รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 767_1488_MX-M364N_20230126_052519.pdf (2.25 MB.)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) <10/01/66>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 763_1485_MX-M364N_20230111_010002.pdf (187 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฟรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 763_1486_MX-M364N_20230111_010020.pdf (200 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 <16/12/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 756_1484_MX-M364N_20221221_062744.rar (6.88 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2565 <22/11/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2565 748_1482_MX-M364N_20221122_151446.rar (6.45 MB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549