โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 
ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
วิสัยทัศน์... ""

พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 
 
3Rs : (14/06/60)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ข้อที่ 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเ... (18/10/59)
 
 
โครงการครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย : “ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธง ชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช... (25/07/60)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ขยะอันตราย เพื่อตลาดใหญ่ ใสสะอาด : (14/06/60)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง : (01/06/60)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในกระแสเลือด : ผส.ดร.ขนิษฐา พันธุรี และคณะเจ้าหน้าที่ทำการเจาะเลือดและให้ความรู้แก่ประชาชนภาคการเกษตร ภาคอุตสาห... (22/09/60)
อบรมให้ความรู้การปลุกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ : ทต.ตลาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อบรมให้ความรู้แ่ประช... (31/08/60)
BIKE FOR LIFE : เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ืั้ 1... (29/08/60)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ : (16/08/60)
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2560 : (29/07/60)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : (13/07/60)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
     
 
 อธิบายแนวข้อสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ปี60 <22/09/60>
 ข้อสอบพร้อมอ่าน+ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ปี60 <22/09/60>
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย <20/09/60>
 ศูนย์รวมหนังสือสอบ+ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานส... <15/09/60>
 **ข้อสอบ(ฟรี)EMS+หนังสือสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ส... <15/09/60>
 ข้อสอบ Onlineหนังสือสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนัก... <15/09/60>
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานเลขาธิการวุฒิ... <15/09/60>
 เฉลยข้อสอบ(ฉบับปรับปรุง) เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักง... <15/09/60>
 แนวข้อสอบ((ฉบับปรับปรุง)) เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล สำนัก... <15/09/60>
 ฉบับปรับปรุง((แนวข้อสอบ)) เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล สำนัก... <15/09/60>
อ่านต่อ..
 
     
 
วัดมหาวนาภิมุข ( วัดแม่จ้อง )
ประวัติวัดมหาวนาภิมุขวัดมหาวนาภิมุข  ( แม่จ้อง ) ตั้งอยู่เลขที่ 142  บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  โฉนดเลขที่ 14915 อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 4 เส้น  จดที่นาและหมู...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
     
 
สินค้าท้องถิ่น
แจกัน
แชมพูสมุนไพร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรบ้านแม่จ้อง
น้ำพริก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่จ้อง
 
 
Copy right ©2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549