โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) <29/08/66>

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ และ อสม. ได้ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวนทั้งหมด 9 คน ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่

วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ครั้งที่ 3 <28/08/66>

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 3 โดยการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่



ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 <28/08/66>

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่



นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประปาบ้านแม่ก๊ะตลาดหมู่ที่ 2 <24/08/66>

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการประปาบ้านแม่ก๊ะตลาดหมู่ที่ 2 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการประปาบ้านแม่ก๊ะตลาดหมู่ที่ 2 ได้ประชุมแจ้งรายละเอียดปัญหาระบบประปาหมู่บ้านในหมู่ที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากการชำรุดของระบบประปา รายงานสถานะการเงินการคลังของกิจการประปาหมู่บ้าน และได้ร่วมเสนอแนวทางพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบประปาและบำรุงรักษาระบบประปาของหมู่บ้านต่อไป



นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำชุมชน เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566 <23/08/66>

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชน เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เพื่อกำหนด วัน เวลา และสถานที่ , รูปแบบการจัดกิจกรรม, การขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ และรายละเอียดอื่นๆของการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลตลาดใหญ่



นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ครั้งที่ 2 <22/08/66>

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่



นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยเร่งด่วน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ <20/08/66>

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3

โดยการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่



กิจกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ณ ศูนย์รักษ์ภูมิคิด วิถีชีวิตล้านนา บ้านสุมาลีพอเพียง <19/08/66>

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ณ ศูนย์รักษ์ภูมิคิด วิถีชีวิตล้านนา บ้านสุมาลีพอเพียง โดยท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ภายในงานได้จัดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้จัดนิทรรศการ ด้วยรักแห่งแผ่นดินและศูนย์รักษ์ภูมิคิด วิถีชีวิตล้านนา บ้านสุมาลีพอเพียง และผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักษ์ท้องถิ่นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

และเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดบูธผลิตภัณฑ์แตงไทยของดีตำบลตลาดใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับแตงไทย ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดแตงไทย สบู่แตงไทย, เซรั่มผสมสารสกัดแตงไทย สาธิตวิธีการทำคัพเค้กแตงไทยและขนมเทียนแตงไทยและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมความอร่อยของขนมจากแตงไทย



นายกฯ เข้าร่วม “กิจกรรมประชุม สัมมนา ภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด” <17/08/66>

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม “กิจกรรมประชุม สัมมนา ภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด” ในโครงการเสริมสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดบูธผลิตภัณฑ์แตงไทยของดีตำบลตลาดใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับแตงไทย ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดแตงไทย, สบู่แตงไทย, เซรั่มผสมสารสกัดแตงไทยและได้นำขนมเทียนแตงไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมความอร่อย การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรักษ์ท้องถิ่นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี



นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2566 <15/08/66>

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการให้บริการจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549