โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 26 คน <19/03/65>

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 26 คน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยมี นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมประกอบด้วย

-การมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
-นายกอาทิตย์ ยอดคำลือ กล่าวอวยพร
-การมัดมือของคณะครูและผู้บริหารให้ขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียน
-คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ปิดท้ายด้วยการแจกไอศครีม น้ำอัดลม และเฟรนช์ฟรายส์)

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขออวยพรให้เด็กทุกคน มีอนาคตที่สดใส เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและปิดศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) <18/03/65>

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:30 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) 142 บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ ลูกศิษย์ศรัทธาสาธุชน และพุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและปิดศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) สุมานะ อายุ 75 ปี 55 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด โดยมี พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งภายในวัด มีการจัดโรงทานให้ผู้ที่ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานสรุปภารกิจ 3 วัน ขุดลอกรางระบายน้ำ <17/03/65>

ภารกิจ ขุดลอกรางระบายน้ำอุดตัน บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2565
ซึ่งมีการหมักหมม เศษหิน ดิน ทราย น้ำเน่าเหม็น ส่งผลให้ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ประสบปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเป็นเวลานานนับสิบ10ปี ต่อมานาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มอบหมาย ให้ นายสุทัศน์ โพศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ประสานงาน ขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกรมทางหลวงชนบท แขวงการทางดอยสะเก็ด โดยขอกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการล้างท่อ และตักโคลนรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ ลุล่วงไปด้วยดี เศษหิน ดิน ทราย ที่อุดตัน สะสมเป็นจำนวนมาก
น้ำที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ได้ลดลงเป็นอย่างมาก
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น กรมทางหลวง ที่มาเปิดรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำรถดูดโคลนมาดำเนินการล้างรางระบายน้ำ และบุคลากรทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมภารกิจในครั้งนี้ภารกิจวันนี้ <16/03/65>

เวลา9:15 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ นำคณะข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด วัดสุนทรศิริ (วันแม่ก๊ะใต้) หมู่ที่ 3 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565
เวลา 10.30 น ร่วมมอบถุงยังชีพของสภากาชาติไทยให้ผู้กักตัวเสี่ยงสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ราย
เวลา11.30 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การขุดลอกล้างรางระบายน้ำหมู่ที่2 วันที่3ในการทำภารกิจ
“ขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมในวันนี้ และขอขอบพระคุณ กรมทางหลวง ที่มาเปิดรางระบายน้ำและขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำรถดูดโคลนมาดำเนินการล้างระบายน้ำ”
อาทิตย์ ยอดคำลือ
(นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่)เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม และได้เข้าร่วมฟังอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) สุมานะ อายุ 75 ปี 55 พรรษา ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) <16/03/65>

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 19:30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม ฟังสวดอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) สุมานะ อายุ 75 ปี 55 พรรษา ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมี นายสุชาติ ปกเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตยขุดลอกรางระบายน้ำบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 2 <14/03/65>

วันจันทร์ ที่14 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประสานขอความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงการทางดอยสะเก็ด และรถดูดโคลน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 2
ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องกลิ่นมานานนับสิบๆปี มีการหมักหมมทั้งเศษหิน ดิน ทราย นำ้เน่าเหม็น
"คาดว่าการทำภารกิจในครั้งนี้จะสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเน่าเหม็นของรางระบายน้ำได้"
ในนามของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนี้
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) <11/03/65>

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15:00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สิบเอก วิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ส.อบจ. ฉลอง เครื่องนันตา ส.จ.เขต 2 อ.ดอยสะเก็ด ผอ. สุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ผอ. สุธรรม ยอดคำลือ ผอ. รพสต. ตำบลตลาดใหญ่ ฯลฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) ณ วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) โดยมีพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธาน ในพิธีฝ่ายสงฆ์
หากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี <11/03/65>

เมื่อวัน ศุกร์ ที่11 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (แม่จ้อง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โดยมี นางสาวบุญญิสา กิตตินิโภคิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี ต่อมา นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้ามาเยี่ยมชม พบปะพูดคุยกับเด็กๆ และมี นายสิทธิชัย ไชยวงค์ เป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูของเทศบาล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ ให้นักเรียนมีความสามัคคี มีศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจ และศิลธรรม เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมต้อนรับเทศบาลตำบลหนองควายเนื่องในโอกาศ นายวสุชาติ พิชัย เข้ารับตำแหน่งปลักเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <04/03/65>

เมื่อวันพุธที่ 2 มี.ค. 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ผู้นำชุมชน ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย เนื่องในโอกาส นายวสุชาติ พิชัย เข้ารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โดย ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติ และแนวทางการพัฒนาต่างๆของเทศบาล ต่อมานายกเทศมนตรีได้พาเหล่าคณะสมาชิกเทศบาลตำบลหนองควาย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

การตรวจคัดกรอง covid - 19 <04/01/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ covid19 โดยวิธี ATK ให้แก่คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน จำนวน 58 คน ผลเป็นลบทั้งหมด
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549