โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์( ปี๋ใหม่เมือง ) ประจำปี 2553 <17/04/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มีการจัดกิจกรรมระน้ำดำหัวผู้สูงอายุขึ้นในระหว่างวันที่ 15- 17 เมษายน 2553
     โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลตลาดใหญ่ <08/01/53>

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนแม่จ้อง-แม่ก๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ-แม่จ้อง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนในตำบลตลาดใหญ่และใกล้เคียงเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อชาติ ครอบครัวและการศึกษา
     การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่น <16/10/52>

อบต.ตลาดใหญ่ได้รับเกียรติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ด คือ อบต.แม่ฮ้อยเงิน อบต.แม่คือ อบต.ป่าเมี่ยง .อบต.สำราญราษฎร์ อบต.ป่าป้อง ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่นขึ้น ณ ที่ทำการ อบต.ตลาดใหญ่ โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสมัพันธืของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมงานกีฬาระดับอำเภอท้องถิ่นดอยสะเก็ดเกมส์ ครั้งที่ 3 <22/04/52>

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ประกอบด้วยผู้บริหาร สภาอบต. ฝ่ายปกครอง แม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ และพนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
     การส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน <22/09/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ปี 2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
   โครงการจัดกิจกรรม"จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" (การเดิน-วิ่ง ธงพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติฯ) <22/09/51>

เนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดจัดโครงการ"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสำคัญจากวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ถึงวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2551 (รวม 116 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้ประชาชนไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้กำหนดการเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯตามโครงการ"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้รับมอบธงเฉลิมพระเกียรติฯ จากตำบลป่าลาน ณ บริเวณตลาดนัดแม่ก๊ะ ในวันที่ 7 กันยายน 2551 เพื่อประกอบพิธีเฉลิมฉลองฯและได้ทำการส่งมอบธงเฉ
ลิมพระเกียรติฯแก่ตำบลแม่ฮ้อยเงินต่อ ภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ กล่มแม่บ้าน กล่ม อสม. ประชาชนตำบลตลาดใหญ่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตลาดใหญ่
   โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ <17/06/51>

เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ JUST SAY NO ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด/โรคเอดส์ โดยมีการฟังบรรยายจากวิทยากรและทัศนศึกษาที่ศูนย์บำดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มีเด็ก-เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 40 คนทั้งนี้มีคณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่อบต.ตลาดใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการของขยะมูลฝอย :การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย <17/06/51>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย : การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในตำบลตลาดใหญ่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการลดและคัดแยกขยะ และเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน กำหนดระยะเวลาอบรมและศึกษาดูงาน แยกเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการลด คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย และวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เป็นการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
   การประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน)ของอปท. <25/04/51>

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายบรรเจิด สิทธิโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย ประธานกรรมการ นายนิคม ศรีสุกิจจา ท้องถิ่นอำเภอ กรรมการ นายสนั่น ศรีวงศ์วรรณ นักวิชาการ 7 ว. สถานีอนามัยตำบลตลาดขวัญ กรรมการ ได้มาประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ตลาดใหญ่
 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลตลาดใหญ่ <25/04/51>

อบต.ตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลตลาดใหญ่และหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 16 - 23 มีนาคม 2551 ทั้ง 5 หมู่บ้าน
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549