โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 รายที่ 3 ครั้งที่ 2 <02/11/66>

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 รายที่3 ครั้งที่ 2

เนื่องจากพบผู้ป่วยรายที่ 3 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงได้พ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 2 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 รายที่ 3 ครั้งที่ 1 <31/10/66>

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 รายที่3 ครั้งที่ 1

เนื่องจากพบผู้ป่วยรายที่ 3 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงได้พ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 1 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 <23/10/66>

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดนายกฯ เป็นประธานการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น "การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตลาดใหญ่กับโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <22/10/66>

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น " การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" ร่วมกับชุมชน

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จะดำเนินการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตลาดใหญ่กับโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำหนดให้โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นสถานศึกษาหลัก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิทธิ โอกาสและคุณภาพการศึกษา เพื่อบูรณาการองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกัน และเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ณ วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)กิจกรรม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”และกิจกรรม big cleaning day <20/10/66>

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และเยาวชนประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำรุงต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่

และร่วมกันทำกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลต่อไปรองประธานฯ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล พร้อมคณะมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่ลำบากฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ <20/10/66>

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล นำโดย คุณธนู มานุษยานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ กรรมการมูลนิธิ และประธานชมรมผู้สูงวัยไต้ฮงกง ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่ลำบากฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่

เนื่องจากเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และคนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่กลับมีรายได้ที่ลดลง ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งงบประมาณในการบริหาร ดูแลประชาชนในพื้นที่ เป็นไปด้วยข้อจำกัด ทำให้การดูแลประชาชนที่ลำบากฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่

ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลเพื่อขอรับถุงยังชีพดังกล่าว และทางมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลจึงได้มามอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่ลำบากฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอขอบคุณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลที่สนับสนุนถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรม"นายกพบนักกีฬา" <19/10/66>

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมกล่าวเชิญชวนพนักงานเทศบาลและประชาชนทุกท่านร่วมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง หลังเลิกงานทำกิจกรรม เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดีของประชาชนในตำบลรองนายกฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ <19/10/66>

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ศึกษาดูงาน และศึกษาตัวอย่างการปฏิบัติงานในระบบปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตรง BBL จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อม รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเทศบาล ทุกตำแหน่งมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างแท้จริง
 นายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 <13/10/66>

วันศุกร์ ที่13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <12/10/66>

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา9.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชน โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม และน.ส.เกษศิรินทร์ กันทะอินทร์ รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองการศึกษาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้

และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอ กิจกรรม/โครงการ/ค่ายสภาเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิจารณาจัดทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ บำเพ็ญประโยชน์ภายในตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1

การจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และร่วมกำหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549