โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สิบเอก สัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง <18/10/65>

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เดินทางไปส่ง สิบเอก สัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งโอนย้ายไปปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีนายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
   กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง “การล้างมือ 7 ขั้นตอน <15/10/65>

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง “การล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัย ปลอดภัยจากโรคติดต่อในสถานศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เนื่องจาก เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเกิดความตระหนักในการดูแลสุขอนามัยในแบบชีวิตปกติวิถีใหม่ ด้วยการ ล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคแบบสากล หรือป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Precaution) และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง หรือจุดสัมผัสร่วมต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ที่ยังพบการเจ็บป่วยจากโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามเกณฑ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โดยมีการประชาสัมพันธ์
1. ประกาศเสียงตามสาย / สื่อออนไลน์
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เรื่อง “การล้างมือ ๗ ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัย ปลอดภัยจากโรคติดต่อในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <13/10/65>

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.15 น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้
ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
     กิจกรรมทำบุญตักบาตร <12/10/65>

วันพุธ ที่12 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ที่ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <10/10/65>

วันที่10 ตุลาคม 2565เวลา 14.00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงเรียนเทศบาล ได้ให้การต้อนรับนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ที่ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ต่อมาได้พูดคุยถึงมาตรการป้องกันเหตุร้ายในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่Big Cleaning Day หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ณ วัดสุนทรศิริ <09/10/65>

เมื่อวันอาทิตย์ ที่9 กันยายน 2565 เวลา9.00น.
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม" “Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” ร่วมกับคนในชุมชน หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ช่วยกันพัฒนาชุมชน ทำความสะอาด ณ วัดสุนทรศิริ และบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีBig Cleaning Day วัดศรีชยาราม หมู่1 บ้านแม่เหนือ <07/10/65>

ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ทั้งโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่มีการแพร่ระบาดอย่าง มากทั้งในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ โรคไข้เลือดออก รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ยังถือ เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการ สิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อเอื้อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการ “ตำบลตลาดใหญ่ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ชีวีเป็นสุข” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม “Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาค ประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้าน บริเวณวัด และถนน สาธารณะในหมู่บ้าน
ซึ่งวันนี้เวลา9.00น.
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม "“Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” ร่วมกับคนในชุมชน หมู่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ ช่วยกันพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดที่วัดศรีชยาราม และบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน <28/09/65>

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ครู บุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เพื่อเป็นการสร้าง ความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยประชุมจัดทำแผน สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <27/09/65>

เมื่อวันอังคาร ที่27 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดการประชุมจัดทำแผน สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำโดย นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ ผู้อำนวยการ รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักพัฒนาสังคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้าง ร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กปท.) โดยมุ่งเน้น สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ องค์กร หรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่โครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และอนามัยในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <20/09/65>

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
-ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และอนามัยในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
-จากสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน มักเกิดอุบัติเหตุในเด็กจากอันตรายต่างๆ เช่น อันตรายจากการ พลัดตกจากที่สูง อันตรายจากการจมน้ำ อันตรายจากของแหลมคม อันตรายจากไฟฟ้าดูด อันตรายจากยาและ สารเคมีต่างๆ อันตรายจากการเล่นเครื่องเล่นสนาม อันตรายจากการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ไม่ถูกวิธี อันตรายจาก การเดินทางบนท้องถนนที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) และอันตรายจากการติดในรถรับส่งนักเรียน กับเด็กนักเรียน
-เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมโครงการโดยให้ความรู้จากสื่อวีดีทัศน์ ในเรื่องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ และให้เด็กปฏิบัติจริงโดยสร้างสถานการณ์จำลอง การติดในรถรับส่ง นักเรียนรายบุคคล เพื่อให้เด็กได้ทดลองช่วยเหลือตนเองจากการติดในรถรับส่งนักเรียน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549