โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ครั้งที่ 3 <11/09/66>

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 2 เนื่องจากพบผู้ป่วย 1 ราย

โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 3 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566 <10/09/66>

วันที่ 10 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566 ) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชนได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลสร้างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลตลาดใหญ่ โดยการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ศีลธรรมกลับมา โลการ่มเย็น”โดยองค์เทศน์พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์(ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕ ,ดร.)เจ้าอาวาสวัดพันแหวน รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม

และมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน สนับสนุนงานกู้ชีพ – กู้ภัย เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ภายในงานมีโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม และมีกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลมากมายให้แก่ผู้มาร่วมงาน ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง)นายกฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยเร่งด่วน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ (รายที่ 2) ครั้งที่ 3 <10/09/66>

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 เนื่องจากพบผู้ป่วยรายที่ 2

โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 3 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยเร่งด่วนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ครั้งที่ 2 <07/09/66>

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด เนื่องจากพบผู้ป่วย 1 ราย

โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 2 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566 <07/09/66>

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566
เพื่อแจ้งกำหนดการ แจ้งรูปแบบการจัดกิจกรรม แจ้งรายละเอียดการมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รายงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน(โรงทาน/ของรางวัลในการจับสลาก) และรายละเอียดอื่นๆของการจัดกิจกรรม(การทอดผ้าป่าสามัคคี) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยเร่งด่วน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ (รายที่ 2) ครั้งที่ 2 <06/09/66>

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 เนื่องจากพบผู้ป่วยรายที่ 2

โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 2 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 <06/09/66>

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นำโดย นางสาวเกษศิรินทร์ กันทะอินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ หมู่บ้านลึกลับไดโนเสาร์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไดโนเสาร์ ศึกษาสำรวจไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ และได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เล่นเกมส์อุปกรณ์ทดลอง สำรวจท้องฟ้าจำลอง และเข้าชมหอดูดาว นักเรียนทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานนายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยเร่งด่วนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด <05/09/66>

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด เนื่องจากพบผู้ป่วย 1 รายโดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยเร่งด่วน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ (รายที่ 2) ครั้งที่ 1 <04/09/66>

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยเลขาฯ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 เนื่องจากพบผู้ป่วยรายที่ 2

โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 5 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ <30/08/66>

นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งถ้ามีลมมรสุมในช่วงหน้าฝนอาจทำให้กิ่งไม้โค่นตกลงมาเกิดอันตรายกับผู้สัญจรผ่านไปมา จึงได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 5 หมู่บ้าน
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549