โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <13/06/67>

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้กล่าวโอวาทแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี

โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมพิธี โดยนักเรียนทุกคนได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน พานไหว้ครู มาไหว้ครู พิธีการไหว้ครูนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพรัก ครูบาอาจารย์และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ พิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25 <03/06/67>

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 7.30 น.เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย หัวหน้าสำนักปลัดฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 <30/05/67>

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเดินขบวนแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ ณ วัดพระธาตุดอ <23/05/67>

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเดินขบวนเนื่องในประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับ สุนัข และแมว ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <15/05/67>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัและแมว

โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 น. และกรณีที่ประชาชนไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการ เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการ

ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้ โดยการป้องกันที่ดีคือการระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการนำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุครบ 2 เดือนขึ้นไปมารับบริการ และควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน ตลอดจนเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี <13/05/67>

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จักได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไว้เคารพสักการะ และเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่นายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2567 <08/05/67>

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ดอยสะเก็ด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ผอ.รพสต.บ้านแม่ก๊ะ อสม. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 1-5 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ รวมถึงการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาแผนงานต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยสจ.ฉลอง เครื่องนันตาและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย <24/04/67>

วันที่ 24 เมษายน 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยสจ.ฉลอง เครื่องนันตาและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัย แก่ผู้พิการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการรวมถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่การประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน (เหตุอัคคีภัย) <24/04/67>

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน (เหตุอัคคีภัย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

โดยมี นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณี (อัคคีภัย 1 หลัง)ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ตามระเบียบฯ ต่อไปกิจกรรมการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2567 <17/04/67>

เมื่อวันที่ 15 - 16 เมษายน 2567 นำโดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัว พระเถรานุเถระ ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงความเคารพนับถือ กตัญญูกตเวทิตา เพื่อสร้างความรักสามัคคี และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมสระเกล้าดำหัวพระเถรานุเถระ ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549