โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา <27/09/65>

ประกาศ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ประมูล) <12/09/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ราคากลางตันละ ๑,๔๖๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายค่าจ้างตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง ทั้งนี้จ่ายค่าจ้างไม่เกินเดือนละ ๔๑ ต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑๘,๓๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รายละเอียดสามารถดูได้ตามไฟล์ที่ปรากฏ700_1445_ประกาศ.pdf (4.35 MB.)ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๙ (COVD-๑๔) กับส่วนราชการและอำเภอ <08/09/65>

ประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๙ (COVD-๑๔) กับส่วนราชการและอำเภอ
อำเภอดอยสะเก็ดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-๑๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม ๓ และเข็ม ๔ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๑๙ และลดอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากระยะนี้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรค ประจำตัวมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
๒. ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด และมาตรการรับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD - ๑๙)
๓. ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในลักษณะการสังสรรค์ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD – ๑๙)
๔. การขออนุญาตเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือ สถานที่ที่มี ลักษณะคล้ายกัน ขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเปิดสถาน บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เป็นไปตามกฎหมายคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" <19/07/65>

คู่มือ ประชาชน “พลเมืองคุณภาพ” ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ สำหรับใช้เป็นสื่อเผยแพร่ ไปยังประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ หรือประกอบการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือประชาชน “พลเมืองคุณภาพ” ให้กับ ประชาชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565 <14/07/65>

เปิดคำขวัญ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2529 ว่า "ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 <30/06/65>

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๓/๒๔๔๓๗ ลว. ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่ว โลก ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากปรากฏกรณีไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่าจะได้มีการฉีดวัคซี นครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่สัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ยังมีจำนวนไม่มากพอและอาจเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขหากเกิดการระบาด รุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดการ แออัดในการติดต่อชำระภาษีของประชาชนกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข และแมว) <20/06/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการสำรวจและรับลงทะเบียนสุนัข และแมว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ตำบลตลาดใหญ่ สำหรับสุนัข และแมว
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ให้เจ้านำสุนัข และแมวของตนเอง โดยต้องมีเชือกผูกมัด หรือใส่อุปกรณ์ หรือกรงขังให้แน่นหนา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่
ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
   รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <01/06/65>

     วันที่ 3 มิถุนายน 2565 <31/05/65>

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 <28/04/65>

วันฉัตรมงคล คือ วันฉลองพระเศวตฉัตร
ในอดีตมีบันทึกเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นงานหลวงครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2393 ซึ่งเป็นการฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จากแต่เดิมพิธีนี้ถือเป็นงานส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ที่จัดขึ้นในเขตพระราชฐาน และมีพระราชดำริว่าควรสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ นับจากรัชสมัยของพระองค์ วันฉัตรมงคลก็ได้ถูกระบุเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลนับแต่นั้นมา

ตามธรรมเนียมเดิม พระราชพิธีฉัตรมงคลที่จัดขึ้นในเดือน 6 ตามปฏิทินไทย ซึ่งตรงกับเดือนพฤษภาคมตามปฏิทินสากล เจ้าพนักงานทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระราชนิเวศน์ จะทำพิธีสมโภชเป็นการฝ่ายใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันพุธ เดือน 12 แรม 12 ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ.1230 ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2411 แต่ยังคงให้จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือน 6 ตามแบบอย่างในรัชกาลที่ 4 ต่อมา จนกระทั่งเมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ เดือน 12 แรม 12 ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ.1235 ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2416 พระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพานทองด้วย ในปีต่อมาจึงย้ายเวลาจัดพระราชพิธีฉัตรมงคล จากเดือน 6 มาทำในเดือน 12 และเรียกว่า “การสมโภชพระมหาเศวตฉัตร” มีการจัดพระราชพิธีรวม 4 วัน ในเดือน 12 แรม 10 ค่ำ ถึงแรม 13 ค่ำ

กิจกรรมที่ประชาชนควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
1. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต
2. ถวายพระพรชัย
3. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
4. ร่วมทำความดี ปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copy right ©2006-2022 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549