โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ <01/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ หลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในวันที่ 13 สิงหาคม 2559
   การจัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี <01/09/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายความจงรักภักดี ฯ เนื่องในการพิธี 12 สิงหามหาราชินีวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 <15/01/59>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพืื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานให้้เป็นเด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคตประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2558 <16/12/58>

การจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ประจำปี 2558เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พบประชาชน ประจำปี 2558 <10/11/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ วิทยาสัยสารพัดช่าง และหน่วยงานอื่นๆ จำนวนมากเข้าให้บริการแก่ปนะชาชนตำบลตลาดใหญ่ เมื่อ 4 พ.ย. 58 โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันดังกล่าวด้วย
 พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <28/09/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่่ และพิธีเปิดถนนตามโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัทต์ติกคอนกรีตถนนสาย รพช.ตลาดใหญ่ - แม่ฮ้อยเงิน - แม่โป่ง ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549