โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

เปิด"จุดบริการ/ด่านชุมชน"ตำบลตลาดใหญ่ <11/04/66>

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิด"จุดบริการ/ด่านชุมชน"ตำบลตลาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการร่วมกันป้องกัน และลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน แนะนำ ตักเตือน พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ก๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสภาเทศบาล อสม. อปพร. รวมถึงจุดบริการศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่การประกวดแข่งขันทำขนมแตงไทย (ขนมเทียนแตงไทย)ในงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ <10/04/66>

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดการประกวดแข่งขันทำขนมแตงไทย (ขนมเทียนแตงไทย)ในงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่โดยมีทีมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม (5 หมู่บ้าน) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แตงไทยพืชท้องถิ่น
ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่ หมู่ที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 1
 งานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ <09/04/66>

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 7.30 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2566 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   ฝึกอบรมการทำเซรั่มบำรุงผิวและสบู่จากแตงไทย โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ <04/04/66>

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพัฒนาชุมชน เปิดฝึกอบรมการทำเซรั่มบำรุงผิวและสบู่จากแตงไทย โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ โดยมีอาจาร์ยรัฐพรรณ สันติอโนทัย ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1-5 และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน สร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน,ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถผลิตเซรั่มบำรุงผิวหน้าและสบู่ได้ ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและอนุรักษ์การปลูกแตงไทยหนูน้อยเรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน <22/03/66>

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมรองปลัดเทศบาลและ นักพัฒนาชุมชน พาเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมทุ่งแตงไทย ณ ลานบะแต๋งลาย หน้าเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันแตงไทยของดีตลาดใหญ่ ในวัน10 - 12 เมษายน 2566นี้
 การประชุมสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินงานจัดงานวันแตงไทยและของดีตลาดใหญ่ ครั้งมรา 1 ประจำปี 2566 <20/03/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดประชุมหารือการจัดโครงการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <03/03/66>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <02/03/66>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่กีฬาประชาชน ในการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ดครั้งที่ 2 <24/02/66>

ประมวณภาพบรรยากาศกีฬาประชาชน ในการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ดครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ส่งเข้าแข่งขันทุกประเภทกีฬา ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ สปิริตนักกีฬา หัวใจเกินร้อยกันทุกคน กองเชียร์ สนุกสนาน เฮฮา มีครบทุกรส
ขอขอบพระคุณอำเภอดอยสะเก็ดที่จัดกีฬาขึ้นมา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ด
ขอบคุณ นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนเงินรางวัลต่างๆในกับนักกีฬา
ขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณนักกีฬา กองเชียร์ และผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า <27/01/66>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549