โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งและการสืบชะตาลำน้ำ <21/11/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งและสืบชะตาลำน้ำตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและเพื่อให้เด็ก - เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของไทย ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ ประกวดขบวนแห่กระทงและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
   การอบรม OTOS <18/09/53>
โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <14/09/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯได้ศึกษาการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นที่มีความพร้อมและการพัฒนามากกว่าและนำมาปรับใช้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุขและครูผู้ดูแลเด็กนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร ตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
     โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2553 <27/07/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
     งานแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2553 <24/05/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ประจำปี 2553 โดยในงานได้มีการเดินขบวนของกลุ่มหน่วยงานราชการสาวนต่างๆ และได้มีการจัดประกวดขบวนแห่ของหน่วยงานต่างๆ
 โครงการค่ายเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ ใส่ใจในสิ่งดี <30/04/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้จัดทำ “โครงการค่ายเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ ใส่ใจสิ่งดี” ขึ้นระว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2553 โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลตลาดใหญ่ โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นเรียนใหม่ กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่ดี ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549