โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

BIKE FOR LIFE <29/08/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ืั้ 13 สิงหสคม 2560 โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมจำนวนมาก
   กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 <29/08/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่การจัดกิจกรรมการกุศล สนับสนุนนักร้องตัวแทน จ.เชียงใหม่ <14/06/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเสมทบรายได้ เพื่อกิจกรรมการจัดส่งนักร้องตัวแทน จ.ชม.เข้าร่วมการแข่งขัน กิ๊ก ดู๋ สงคราเพลงเงินล้านรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 <14/06/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต. โรงเรียนบ้านแมจ้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกันบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60การจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 <02/05/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การาระเกล้า คาราวะดำหัวผู้สูงวัยตำบลตลาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่โครงการความร่วมมือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ <16/02/60>

15 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดย ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ประชาคมท้องถิ่นตำบลตลาดใหญ่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา4ปี (พ.ศ.2561-2564) <20/10/59>

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา4ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <18/10/59>

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 ลงนาม MOU โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน <15/09/59>

ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา ร่วมลงนาม ณ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และโรงเรียน อสม. ต.แม่ฮ้อยเงินสร้างศิล เสริมธรรม นำสันติสุข สู่ชุมชน <13/09/59>

ทต.ตลาดใหญ่ จัดโครงการอบรมประชาชนตำบลตลาดใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของพุทธศาสนา ให้ประชาชนมีศิลธรรม เสริมธรรม นำสันติสุข สู่ชุมชน ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ สนง.เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549