โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ปั่น ปั่น ปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพ (BIKE FOR LIFE) <28/09/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 26 กันยายน 2558
 ทต.ตลาดใหญ่ ร่วมซ้อมแผนแผ่นดินไหว พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด <08/06/58>
20 เมษายน 2557 ไปใช้สิทธิ์ ไปเลือกตั้ง <01/04/57>

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ณ หน่วยเลือกตั้งข่าวกิจกรรม <02/07/56>

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันและฝุ่นละออง <28/03/56>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดหมอกควันและฝุ่นละออง
 พิธีทำบุญตักบาตรและการมอบเบี้ยยังชีพ <09/01/56>

1 ม.ค.56 ทต.ตลาดใหญ่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากการระบาดของเพลี้ย <05/10/55>

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบสารเคมีกำจัดเพลี้ยให้แก่ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนหมู่บ้าน
 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล <16/10/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ประจำปี 2554 <10/09/54>

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง พุทธสาสนิกชนชาวไทย พร้อมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ขึ้น เพื่อเป็นผู้นำในการออกปฏิบัติศาสนกิจ เผยแพร่ธรรม แก่ประชาชนในเขตตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ วัดศรีชยารามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ตำบลตลาดใหญ่ประจำปี 2553 <12/08/54>

ด้วยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฏ์ตำบลตลาดใหญ่สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่ จึงพร้อมใจกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ประจำปี2554 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549