โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2567 <17/04/67>

เมื่อวันที่ 15 - 16 เมษายน 2567 นำโดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัว พระเถรานุเถระ ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงความเคารพนับถือ กตัญญูกตเวทิตา เพื่อสร้างความรักสามัคคี และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมสระเกล้าดำหัวพระเถรานุเถระ ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดตั้งจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุบถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 <17/04/67>

จัดตั้งจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุบถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 17 เมษายน 2567 จัดตั้งจุดบริการประชาชน บูรณาการร่วมกับตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ ณ จุดป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 (จุดบริการประชาชน) ตำบลตลาดใหญ่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยบริการสำหรับประชาชนผู้ขับขี่รถ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที

และมีผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนขนม อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <09/04/67>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ นายหนูล้วน ยศม้าว ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

โดยเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนและคณะครูจากสถานการณ์ภาวะทางอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา ซึ่งเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวเป็นเครื่องที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่เสี่ยงภัยจากมลพิษทางอากาศ รวมถึงเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศส่งผลให้เด็กนักเรียนและคณะครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2024 <27/03/67>

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 น. นายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2024 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ภายในงานมีพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ การแสดงของเด็กนักเรียนและบูทแสดงผลงานทางวิชการของคณะครูและนักเรียน มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดเวทีให้ครู และนักเรียนได้นำเสนอผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566การประชุมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2567 <22/03/67>

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ร่วมกับคณะเจ้าอาวาสวัดในตำบลตลาดใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้การจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2567เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งมีกำหนดจัดงานดำหัวปี๋ใหม่เมืองระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2567 ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้ รพสต.บ้านแม่ก๊ะ จำนวน 3,500 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 <19/03/67>

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นำโดยท่านนายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมทั้งรองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้รับหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดย สจ.ฉลองเครื่องนันตา เป็นผู้ประสานงาน และทางเทศบาลได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ จำนวน 3,500 ชิ้น เพื่อให้ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ต่อไปกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดถนนปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย <18/03/67>

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น.นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนตำบลตลาดใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ได้ร่วมมือกันเก็บกวาดทำความสะอาดเศษใบไม้ เศษขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกวาดทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลสง่าบ้านจนถึงตำบลแม่คือ โดยได้เริ่มกิจกรรมทำความสะอาดถนนตั้งแต่ตลาดนัดเก่า ไปจนถึง ปากทางเข้า รร.อนุบาลสุมาลี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินตามโครงการ “เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม” เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนและส่วนรวมการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 <29/02/67>

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 <16/02/67>

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสมาชิกสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมเพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆมาประกอบในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆนายกฯ เป็นประธานในการประชุมหารือและเตรียมการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน <13/02/67>

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมหารือและเตรียมการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน พร้อมด้วยกำนันตำบลตลาดใหญ่ ผู้ช่วยกำนัน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน หมู่บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4

การจัดประชุมหารือและเตรียมการในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่คัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อการจัดสรรสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนรีไซเคิลในครัวเรือนต่อไป
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549