โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดต <12/07/67>

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัด ตากที่ผ่านมา

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 5 รายการ ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง 3 รายการ ดังนี้
- รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ด.ญ.อิศรา เลิศใจ
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ด.ญ.ปิยะฉัตร หนุนแปง และ ด.ช.มังกร อินทะจักร์
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ระดับชั้นปฐมวัย ได้แก่ 1. ด.ช.กิตติคุณ บ่อใจ , ด.ช.ธามไท ปาระมีทอง, ด.ญ.ปิยาอร (ไม่มีนามสกุล) , ด.ช.พุฒิพงศ์ แซ่เฮ่อ

รางวัลเหรียญเงิน 1 รายการ ดังนี้
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้แก่ ด.ช.ณัฐพล ยอดพิโล , ด.ช.ธนากร ดวงอาทิตย์ , ด.ญ.น้ำเย็น สวัสดี

รางวัลเหรียญทองแดง 1 รายการ ดังนี้
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย ระดับชั้นปฐมวัยได้แก่ ด.ช.จิรพงศ์ ยิ่งแสนตุ้ย , ด.ญ.ศิรินาถ แว่นโท๊ะ , ด.ช.อัฑฒ์อดุลย์ ผลเสถียร

ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอแสดงความดีใจกับตัวแทนนักเรียนทุกคนที่ได้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของตนเองในการแข่งขัน และสามารถนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ไปต่อยอดเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตต่อไปนายกฯ ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก <09/07/67>

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งรองนายกฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครูในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ก่อนออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ซึ่งในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่คณะนักเรียนที่ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีครูโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นตัวแทนในการรับมอบ และท่านนายกได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของตนเองในการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้

โดยท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่เยาวชน เพื่อนำประสบการณ์ไปต่อยอดเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตต่อไปเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 <26/06/67>

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และคณะครู นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่

และพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดและแสดงออกถึงพลังในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรม”โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่” เปิดเรียนครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 <25/06/67>

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม”โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่”ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้นโดยมี ท่านนายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้สูงอายุในตำบลตลาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 118 คน

กิจกรรมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่และประธานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่พบปะกับนักเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ โดยทีมกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ผู้สูงอายุรับฟังบรรยาย เรื่องความรู้เรื่องยาเบื้องต้น โดยเภสัชกรหญิงภัณฑิรา ขัดศรี เจ้าของร้านขายยา โอบอุ้มเภสัช บ้านต้นดู่ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง พร้อมทั้งคณะนักศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

และมีกิจกรรมฝึกอาชีพ "สานตะกร้าพลาสติก" โดยมีวิทยากร คุณเจนจิรา แก้วมงคล สอนการทำตระกร้าพลาสติก ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่าสร้างความรักความสามัคคี ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

การจัดกิจกรรม”โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่”ครั้งที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรักสามัคคี การมีส่วนร่วมในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 <17/06/67>

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น.นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่, รพ.สต. บ้านแม่ก๊ะ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาล และ อสม. ตำบลตลาดใหญ่ และนายกฯ ได้มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้ายรณรงค์โรคไข้เลือดออก ให้ตัวแทนทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการระบาดของไข้เลือดออกเป็นอย่างมากจึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น ซึ่งการดำเนินการรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งสาธารณสุขเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยึดถือการปฏิบัติงานตามมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในตำบลตลาดใหญ่ประจำทุกปี

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ เป็นแกนนำ สำรวจ กำจัด ใส่ทรายอะเบทและให้ความรู้แก่ประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่นายกฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <13/06/67>

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้กล่าวโอวาทแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี

โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมพิธี โดยนักเรียนทุกคนได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน พานไหว้ครู มาไหว้ครู พิธีการไหว้ครูนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพรัก ครูบาอาจารย์และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ พิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25 <03/06/67>

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 7.30 น.เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย หัวหน้าสำนักปลัดฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 <30/05/67>

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเดินขบวนแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ ณ วัดพระธาตุดอ <23/05/67>

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเดินขบวนเนื่องในประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับ สุนัข และแมว ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <15/05/67>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัและแมว

โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 น. และกรณีที่ประชาชนไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการ เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการ

ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้ โดยการป้องกันที่ดีคือการระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการนำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุครบ 2 เดือนขึ้นไปมารับบริการ และควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน ตลอดจนเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549