โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน <19/09/66>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
ทางเว็บไซต์นี้ : https://bit.ly/ADMCHandBook
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง?? <18/09/66>

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกันยายน 2566 จะได้รับสิทธิ ดังนี้
&#9989;วันที่ 1 กันยายน 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (**สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 กันยายน 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติม จะได้รับการ
ทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 5 เดือน (ของเดือนเมษายน – สิงหาคม 2566) รวมจำนวน 1,500 บาท)
- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM)
&#9989;วันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว)
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
&#9989;วันที่ 20 กันยายน 2566 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)
- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (**สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติม จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (ของเดือนเมษายน - สิงหาคม 66) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท
“ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว
 ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น การยกร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <08/09/66>

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบทุน สนับสนุนงานกู้ชีพ – กู้ภัย เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <05/09/66>

ในโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง)

ท่านสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบทุน สนับสนุนงานกู้ชีพ - กู้ภัย และเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัลจับสลากแจกจ่ายแด่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
หรือติดต่อสอบถามโทร 085-5298319ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) <04/09/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำหนดจัดทำโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชน ได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีล สร้างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลตลาดใหญ่ โดยการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ศีลธรรมกลับมา โลการ่มเย็น”โดยองค์เทศน์พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕ ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดพันแหวน รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ มากมาย

จึงขอเชิญชวน ผู้นำชุมชน และคณะศรัทธาประชาชนตำบลตลาดใหญ่ทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง)

และพร้อมกันนี้ ขอเรียนเชิญคณะศรัทธาประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม และของขวัญของรางวัลจับสลากแจกจ่ายแด่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

** ผู้มาร่วมงานทุกท่าน มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ต่าง ๆ มากมาย
   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้กับประชาชนทราบ <01/09/66>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากกการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย จำนวน 102 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 13 ราย ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนเพียงสองเดือนพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิด ทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
   สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเลื่อนเวลาการประชุม การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล <01/09/66>

สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเลื่อนเวลาการประชุม การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล
ณ สนามบินทองกวาว ในวันที่ 8 กันยายน 2566
เลื่อนเวลาการประชุมดังกล่าวเป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ วัน เวลาดังกล่าว

ที่อยู่สนามบินทองกวาว : บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
ภายใต้การดำเนินการของ สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่
Tel. 66-81-951-6933(In Thailand : 0819516933)
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง <29/08/66>

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับสถาบันวิชชาราม ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บริการวิชาการแก่สังคม และการดุแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแบบบูรณาการอันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญา โดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา

กำหนดจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกาศประชาสัมพันธ์จากสมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ <29/08/66>

เรื่อง การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จะจัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็น ณ สนามบินทองกวาว วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. และจะมีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวโดยการเดินสัมภาษณ์ ณ บ้านพักของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 - 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ วัน เวลาดังกล่าว

ที่อยู่สนามบินทองกวาว : บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
ภายใต้การดำเนินการของ สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่
Tel. 66-81-951-6933 (In Thailand : 0819516933)
     กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 <25/08/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549