โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ <10/12/66>

เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560



7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา <07/12/66>

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่



5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <05/12/66>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

2. เป็นวันชาติ : เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดให้วันที่ ๒๔ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันชาติ เนื่องจากเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต่อมาใน พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนมาเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ และเป็นวันศูนย์รวมจิตใจความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ปัจจุบันจึงตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ : วันพ่อแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ เพราะพ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกให้ความเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ



ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2567 <28/11/66>

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ภายในงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 วันที่ 3-17 มกราคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่และคัดเลือกสาวงามให้ทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมทำกิจกรรมงานเทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้
     



เชิญชวนประชาชนร่วมชมการประกวดซุ้มประตูป่าแบบล้านนา ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป <24/11/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดการประกวดซุ้มประตูป่า ซึ่งมีทีมของประชาชนสมัครเข้าร่วมการประกวดจำนวน 6 ซุ้ม
ดังนี้
1. ซุ้มประตูป่าวัดศรีชยาราม หมู่ที่ 1
2. ซุ้มประตูวัดพรหมจริยาราม หมู่ที่ 2
3. ซุ้มประตูวัดศรีดอนดู่ หมู่ที่ 2
4. ซุ้มประตูวัดสุนทรศิริ หมู่ที่ 3
5. ซุ้มประตูวัดมหาวนาภิมุข หมู่ที่ 4
6. ซุ้มสะพาน รพช. หมู่ที่ 5
และจะมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ในเวลา 19.30 น. (โดยประมาณ) ณ ซุ้มสะพาน รพช. หมู่ที่ 5



การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <22/11/66>

ด้วยโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อเดิม โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ เปลี่ยนเป็น"โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่" โดยมีความมุ่งหมายให้ชื่อสถานศึกษาสอดคล้องกับชื่อเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ต้นสังกัด) ดำรงความเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2666 <22/11/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ดำเนินการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กับ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยให้ "โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่" เป็นสถานศึกษาหลัก ตั้้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 <21/11/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้



ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง <09/11/66>

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยได้ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จำนวน 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 616 คน รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

หากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่อยู่ชัดเจนแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งต่อไป
   



ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการรายเดือนผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา <31/10/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อเข้ารับการปฏิบัติงานหน้าที่ในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการรายเดือนผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา
 
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549