โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ <26/06/50>

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 - 2553) อบต.ตลาดใหญ่
 ขรก.เฮ! ครม.มีมติขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 <06/06/50>

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 5 พ.ค. 2550) เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทั่วประเทศ รวมถึงข้าราชการบำนาญและลูกจ้างในทุกตำแหน่งขึ้นอีกร้อยละ 4 มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป รวมทั้งปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ำของผู้มีสิทธิรับเงินเดือนเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งจะมีผลให้รายได้ขั้นสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเป็น 11,000 บาท และรายได้ขั้นต่ำปรับเพิ่มเป็น 7,700 บาท โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 17,000 ล้านบาท ส่วนระยะยาวมีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนภาคราชการเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนของข้าราชการประเภทต่างๆ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ศึกษาเรื่องนี้ต่อไป (ผู้จัดการออนไลน์ : 5/5/50)ประกาศกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน <23/05/50>

     คำแนะนำเรื่อง การชำระภาษี <01/02/50>

     การแข่งขันกีฬาภายใน อบต."ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 <20/01/50>

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน อบต."ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ลานกีฬาวัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง)ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "5 ธันวามหาราชา" ประจำปี 2549 <28/11/49>

พบกับการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ “5 ธันวามหาราช” , การประกวดพานพุ่ม , การแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายในตำบลตลาดใหญ่ , การฝึกอาชีพ (กศน.) ,การแสดงถวายพระพรของโรงเรียนตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลสุมาลี , กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ วัดพรหมจริยาราม หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549