โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 <23/02/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้“ไข้เลือดออก” แพร่ระบาดในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ <19/02/67>

เนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ และมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงได้พ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตามแนวทางการควบคุมโรค และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกดังนี้

&#128204; การป้องกันโรคไข้เลือดออกเฝ้าระวังไข้เลือดออก
ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
1.เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์
2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
3.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่
การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้โดยป้องกันไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทาโลชั่นหรือพ่นสเปรย์กันยุง เก็บของให้เป็นระเบียบ กำจัดแหล่งพาหะ ภาชนะเก็บน้ำมีฝาปิดเสมอ เปลี่ยนน้ำในแจกันหรือกระถางทุก ๆ 7 วัน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตามคำแนะนำของแพทย์
&#128204; สังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกได้ ดังนี้

มีไข้สูง 39 – 40 องศา เกิน 2 วัน
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
อ่อนเพลีย ซึมลง
ปัสสาวะสีเข้ม
เบื่ออาหาร อาเจียน
อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดตามผิวหนัง
อุจจาระมีสีดำ
 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <16/02/67>

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมสมัครสมาชิก ฟรี!!
สมัครได้ที่ : สำนักปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

เอกสารการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องพักอาศัยหรือปฏิบัติงานในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปีใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชน หมู่บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4 1101_1880_1.pdf (137 KB.)
     การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... <16/02/67>

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ......... โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 ผ่านระบบกลาง ทางกฎหมาย (www.law.go.th) และทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (www.dla.go.th)

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้
     การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ <05/02/67>

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้นโดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทาง ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) และโรคเมลิออยด์ (Melioidosis) ที่มีแนวโน้มสูง
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้
 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน <25/01/67>

ด้วย ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือประชาชนในปัญหาอันเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ ได้จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาและเจรจาประนอมหนี้ทั้งก่อนและหลังถูกดำเนินคดี

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้ความช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ท่านสามารถกรอกรายละเอียด โดยสแกน QR Code ด้านบนนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม lawcenter@tu.ac.th
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/debt-support-project/การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ที่ครองครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ <25/01/67>

กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจดแจ้งการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยสุจริตในการบันทึกข้อมูลแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ตนครอบครองอยู่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอดอยสะเก็ด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการใช้งานช่องทางดังกล่าว
ผ่านทาง Link : https://blankgun.dopa.go.th/
หรือ QR Code ด้านบนนี้

เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ตนครอบครองอยู่โดยไม่ต้องเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอกำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2567 <23/01/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านบนนี้ประชาสัมพันธ์ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <19/01/67>

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้อ 6 ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่่ากว่าเจ็ดปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิล่าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด่าเนิน
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส่านึก
ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.
เพื่อด่าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ”
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 6,936,820 คน
อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 8 การรับสมัคร อถล. ผู้สนใจสมัครเป็น อถล. และมีคุณสมบัติตามข้อ 6
ให้ยื่นใบสมัครต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ <19/01/67>

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567
ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายทุกกรณี

ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาฝุ่นพิษปกคลุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม

เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันการจุดเผาไฟในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรดังรายละเอียดด้านล่างนี้
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549