โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ ส่งต่อมาให้โรงเรียนผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.67 นี้ <16/07/67>

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม “ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ ส่งต่อมาให้โรงเรียนผู้สูงอายุ”

ขอเชิญชวนประชาชน หรือ นักเรียนผู้สูงอายุ ที่มีข้าวของเครื่องใช้ เครื่องครัว เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังพอใช้งานได้อยู่

นำมาบริจาคให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อไว้จำหน่ายในราคาถูก หรือมาเลือกซื้อสินค้า ข้าวของ เครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาถูก
ได้ในวันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนให้กับกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่

กิจกรรมจัดขึ้นในวัน เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคา <12/07/67>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อที่ 7 กำหนดให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภท ง และอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ บ้านแฝด ให้แสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยส่วนเกรอะและส่วนบำบัดโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา แต่ในปัจจุบันประกาศดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของกฎหมาย ทำให้ยังไม่มีรายละเอียดในส่วนของเกรอะและส่วนบำบัดที่สามารถนำมาใช้ประกอบพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอแจ้งเอกสานรเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว นำไปปฏิบัติตามและเผยแพร่ให้ประชาชน ในการกำหนดให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ประเภท ง และอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคา 1116_1901_2.pdf (155 KB.)การจัดกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่" การเปิดเรียนครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.67 นี้ <12/07/67>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้จัดกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่" (เปิดเรียนครั้งที่ 3)

ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม " โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ " เข้าร่วมการเปิดเรียนครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 นี้
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง)

- กิจกรรมการเปิดเรียนครั้งที่ 3 มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

- กิจกรรมรับฟังบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีและการสื่อสาร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยบนมือถือ”โดยตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

- กิจกรรมรับฟังบรรยาย เรื่อง “การใช้แอพ Thai ID สิทธิประโยชน์ กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ โดยนิติกร

- กิจกรรม “พิธีถวายเทียนพรรษา”

- กิจกรรม “ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ ส่งต่อมาให้ รร.ผู้สูงอายุ”

- กิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหว ดนตรี ร้องเพลงแจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ <08/07/67>

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน อากาศมีความเย็นชื้นขึ้น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดป่าหลายชนิดทั้งเห็ดรับประทานได้และเห็ดมีพิษ เห็ดป่าพบได้ทุกภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสม ประกอบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่นิยมการรับประทานเห็ดป่า จึงทำให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงปัจจุบันพบเหตุการณ์ระบาดโรคอาหารที่เป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ จำนวน 3 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย 14 ราย ผู้เสียชีวิต 1 รายในปีนี้สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูฝน โดยพบเหตุการณ์ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งเริ่มมีฝนประปรายจนถึงเดือนพฤษภาคมที่มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้
   4 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี <04/07/67>

ทรงพระเจริญ
----------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <03/07/67>

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนได้รับสิทธิอย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่เกิดใหม่ สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ทันที

ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้
   วันต่อต้านยาเสพติดโลก <26/06/67>

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกําหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางเทศบาลตำบลช่องแค จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในปี2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา” โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้กับครอบครัว
   ขอความร่วมมือประชาชนในการงดจุดและปล่อยบั้งไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศในจังหวัดเชียงใหม่ <25/06/67>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ของทุกปี จะมีการจุดและปล่อยบั้งไฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุรวมถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นกับอากาศยาน ทั้งที่ขับเคลื่อนอยู่ในสนามบินและขณะปฏิบัติการบินโดยเฉพาะในแนวเข้า - ออกของอากาศยาน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ บั้งไฟอาจจะชนกับอากาศยานหรือถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ จนสร้างความเสียหายต่ออากาศยานอย่างร้ายแรง และอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนนรับทราบถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน โดยการงดจุดและปล่อยบั้งไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 และเส้นทางการบิน เข้า - ออก สนามบินเชียงใหม่
1112_1899_23112558.pdf (1.66 MB.)กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2567 <20/06/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านบนนี้เปลี่ยนแปลงเลื่อนวันจัดกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่" (เปิดเรียนครั้งที่ 2) <12/06/67>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันจัดกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่" (เปิดเรียนครั้งที่ 2)

แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่" จำนวน 118 ท่าน เข้าร่วมการเปิดเรียนครั้งที่ 2 จากวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เป็นวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง)

เนื่องจาก สถานที่ใช้จัดกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่" ที่วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) มีการจัดงานบำเพ็ญกุศล ดังนั้นทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันจัดกิจกรรมฯ และต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549