โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 <30/06/65>

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๓/๒๔๔๓๗ ลว. ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่ว โลก ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากปรากฏกรณีไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่าจะได้มีการฉีดวัคซี นครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่สัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ยังมีจำนวนไม่มากพอและอาจเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขหากเกิดการระบาด รุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดการ แออัดในการติดต่อชำระภาษีของประชาชนกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข และแมว) <20/06/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการสำรวจและรับลงทะเบียนสุนัข และแมว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ตำบลตลาดใหญ่ สำหรับสุนัข และแมว
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ให้เจ้านำสุนัข และแมวของตนเอง โดยต้องมีเชือกผูกมัด หรือใส่อุปกรณ์ หรือกรงขังให้แน่นหนา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่
ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 <20/06/65>
842_1635_11.pdf (4.85 MB.)
842_1636_12.pdf (137 KB.)ขอเชิญชวน ร่วมใจคัดแยกขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก 3R และแยกขยะ ของเสียอันตรายจากชุมชนให้ถูกวิธี <05/06/65>

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมใจคัดแยกขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก 3R และแยกขยะ ของเสียอันตรายจากชุมชนให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.....ขอขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย848_1659_4678_compressed.pdf (4.96 MB.)
   รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <01/06/65>

     วันที่ 3 มิถุนายน 2565 <31/05/65>

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 <28/04/65>

วันฉัตรมงคล คือ วันฉลองพระเศวตฉัตร
ในอดีตมีบันทึกเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นงานหลวงครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2393 ซึ่งเป็นการฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จากแต่เดิมพิธีนี้ถือเป็นงานส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ที่จัดขึ้นในเขตพระราชฐาน และมีพระราชดำริว่าควรสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ นับจากรัชสมัยของพระองค์ วันฉัตรมงคลก็ได้ถูกระบุเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลนับแต่นั้นมา

ตามธรรมเนียมเดิม พระราชพิธีฉัตรมงคลที่จัดขึ้นในเดือน 6 ตามปฏิทินไทย ซึ่งตรงกับเดือนพฤษภาคมตามปฏิทินสากล เจ้าพนักงานทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระราชนิเวศน์ จะทำพิธีสมโภชเป็นการฝ่ายใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันพุธ เดือน 12 แรม 12 ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ.1230 ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2411 แต่ยังคงให้จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือน 6 ตามแบบอย่างในรัชกาลที่ 4 ต่อมา จนกระทั่งเมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ เดือน 12 แรม 12 ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ.1235 ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2416 พระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพานทองด้วย ในปีต่อมาจึงย้ายเวลาจัดพระราชพิธีฉัตรมงคล จากเดือน 6 มาทำในเดือน 12 และเรียกว่า “การสมโภชพระมหาเศวตฉัตร” มีการจัดพระราชพิธีรวม 4 วัน ในเดือน 12 แรม 10 ค่ำ ถึงแรม 13 ค่ำ

กิจกรรมที่ประชาชนควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
1. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต
2. ถวายพระพรชัย
3. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
4. ร่วมทำความดี ปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมเชิญชวนพี่น้องตำบลตลาดใหญ่ ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 <04/04/65>
เรื่อง นโยบาย/มาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ <01/04/65>
837_1627_1.pdf (193 KB.)
837_1628_2.pdf (186 KB.)ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <23/03/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากร สุนัข และแมว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนสำรวจประชากรสุนัข และแมว ของตนเองที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
- สามารถขึ้นทะเบียนประชากร สุนัข แมว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
- ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 ตามช่องทางดังต่อไปนี้
แจ้งได้ที่
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ - - - กำนันตำบลตลาดใหญ่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
- อสม.ประจำพื้นที่
- ช่องทาง Inbox Messenger เพจ Facebook เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โทรศัพท์แจ้งได้ที่เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 053-042223-4
- กรอกข้อมูลตามคิวอาร์โค๊ด
ทั้งนี้ ให้เจ้าของสุนัข แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา ณ สถานที่ที่ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประกาศกำหนด ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549