โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

แผ่นพับประชาสมพันธ์การลดใช้พลาสติก <22/03/65>
845_1657_010721_123108.pdf (167 KB.)
     จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ว่าปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง) <10/03/65>

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)
ว่าปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง) &#128293;
ในวันที่ 2 มีนาคม เวลา 7:00 น. พบฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน &#127787;
&#10071;&#65039;ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นอย่างมาก &#10071;&#65039;
ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอความร่วมมือให้ชาวตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน
&#128683;งดเผาในที่โล่ง เช่น พื้นที่ป่าชุมชน เกษตร และริมทาง&#128683;
เพื่อลดปัญหาฝุ่นpmและเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวตลาดใหญ่ทุกท่าน&#129293;
&#129305;&#127995; หากท่านใดพบเห็น สามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลได้เลยค่ะ
โทร 053-042223 &#128242;พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ <08/03/65>

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูสุมนประสิทธิ์
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ วัดมหาวนาภิมุข (วันแม่จ้อง)
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ ศรัทธาประชาชน สรงน้ำศพพระครูสุมนประสิทธิ์
เวลา ๑๔.๓๐ น. ปิดการสรงน้ำศพ จัดเตรียมพิธีการพระราชทานน้ำหลวงศพ
เวลา ๑๔.๔๐ น. ข้าราชการ ศรัทธาประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๔.๕๕ น. ประธาน ในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๕.๐๐ น. ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีตั้งแถวรับน้ำหลวงสรงศพ
เวลา ๑๙.๕๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 <08/03/65>
569_1266_acc65.pdf (7.12 MB.)พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) ได้ถึงแก่มรณภาพ <08/03/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

น้อมถวายความอาลัย
พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) อายุ 74 พรรษา 54 อดีตรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ได้ถึงแก่มรณภาพลง ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 เวลา 18:15 น.ขอเชิญผู้รับบริการร่วมตอบแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT <02/03/65>

     ขอเชิญบุคลากรภายใน ตอบแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT <01/03/65>
ร่วมใจ สู้ภัยโควิด <25/02/65>
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น <23/02/65>

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม <11/02/65>

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และเป็นเครื่องมือสำหรับ เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในลักษณะสื่อออนไลน์ QR Code ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ QR Code สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 112314
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549