โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ให้ความรู้และข้อแนะนำ การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส <17/11/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ข้อแนะนำ ให้แก่ประชาชนในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบแก๊ส เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ภาคเหนือ ของประเทศไทยย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่นิยมเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาว ส่งผลให้มีจำนวนกิจการประเภทบริการ ห้องพัก โรงแรม/รีสอร์ท เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการประเภทให้บริการห้องพัก โรงแรม/รีสอร์ท นอกจากประเด็นด้านสุขลักษณะ และการสุขาภิบาลอาหารยังพบความเสี่ยงของการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับ สถานการณ์ที่มีผลต่อสุขภาพตั้งแต่หมดสติถึงเสียชีวิตประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ข้อแนะนำ ให้แก่ประชาชนในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบแก๊ส 744_1477_k.pdf (1.23 MB.)เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอเชิญชวน <07/11/65>

ประชาชนตำบลตลาดใหญ่ทุกครัวเรือนเข้าร่วมการทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
พร้อมรับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้เติมในถังขยะเปียกในการลดกลิ่นและเพิ่มการย่อยสลายขยะอินทรีย์วันลอยกระทง 2565 (Loy Krathong Festival) <07/11/65>

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีสืบทอดมายาวนานและซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม ของไทยโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขั้นตอนการทำถังขยะเปียก <07/11/65>

โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขั้นตอนการทำถังขยะเปียก ง่ายๆด้วยมือคุณ
ทำถังขยะเปียกทำไม ช่วยเรื่องอะไรบ้าง
-สามารถลดขยะจากครัวเรือนโดยเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน
-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกลิ่นเหม็น แมลงวัน
-ลดภาวะโลกร้อน
-ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
ดังนั้นเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอเชิญชวน ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
พร้อมรับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้เติมในถังขยะเปียกในการลดกลิ่นและเพิ่มการย่อยสลายขยะอินทรีย์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ <04/11/65>

แจกจ่ายกล้าพันธุ์กัญชา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ แจกกัญชาคนละ 2 ต้น ต่อ 1 คน ลงทะเบียนได้ที่เกษตรตำบลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หากท่านใดที่สนใจรับต้นกล้ากัญชา มีรายละเอียดดังนี้
1. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. สัญชาติไทยเท่านั้น
3. ไม่เคยได้รับต้นกัญชามาก่อน
4. แบบสําเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 <28/10/65>
819_1594_MX-M364N_20230606_134452.pdf (1.66 MB.)ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 <27/10/65>

     กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในงานลอย กระทงประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อการประกวด “หนูน้อย ริมนา” <26/10/65>

ประกาศ
ขอเชิญเด็กหญิง อายุ5-8ปี(ไม่จำกัดสัญชาติ)
เข้าร่วมประกวด หนูน้อยนพมาศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "หนูน้อย ริมนา" ณ ร้านเบียร์ ริมนา เบียร์ ริมนา
รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ถึง30ตุลาคมนี้
ชิงเงินรางวัลชนะเริศ 3,000 บาท
   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 <17/10/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่829_1602_5203.pdf (1.31 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ้องใต้ <12/10/65>

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ศ. ๑๙ - ๑๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ซม.ถ. ๓๙ - ๒๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง นี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ้องใต้ 718_1468_A(1).pdf (4.38 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549