โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหบู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 <06/12/54>

     การมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเนื่องในงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554 <06/12/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อดีเด่นทุกหมู่บ้าน เพื่อยกย่อง และเป็นเกียรติประวัติที่ดีต่อไป
     โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 <16/07/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษาขึ้นมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาทั้ง 5 วัดในตำบลตลาดใหญ่
 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 <05/06/54>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ภายในอำเภอดอยสะเก็ด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลชนิดต่างๆ โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน &#8211; 5 มิถุนายน 2554 และในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดให้จัดให้มีพิธีเปิด-ปิด โดยมีการประกวดขบวนพาแหรด ประกวดกองเชียร์
     รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง <20/05/54>
ประกาศ 174_333_prakat.doc (214 KB.)
หนังสือ 174_334_doc.doc (43 KB.)การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2554 <04/05/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยในปีนี้เทศบาลตำบลแม่โป่งเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่ง มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
     โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) <20/03/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับวิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในชุมชนในการสร้างงานสร้างรายได้ ในโครงการได้จัดกิจกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและดูแลรักษารถมอเตอร์ไซต์ ฐานการเรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพต่างๆเช่น การทำบายศรี การทำซาลาเปา การทำเสื้อผ้ามัดย้อม การแกะสลักผักผลไม้ การจัดดอกไม้เทศบาลตำบลจัดโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2554 <13/03/54>

   รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล <07/02/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่งเอกสารเพิ่มเติม 164_319_person1.pdf (315 KB.)การจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปี 2554 <18/01/54>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549