โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

แตงไทยของดีตำบลตลาดใหญ่ หอม หวาน รสชาติดี พร้อมจำหน่ายแล้ว ทั้งปลีกและส่ง !! บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ ผลผลิตจากชุมชน <27/05/67>

แตงไทยตำบลตลาดใหญ่ ผลผลิตของชุมชนบ้านแม่จ้องเหนือ เป็นของดีที่ขึ้นชื่อของตำบลตลาดใหญ่ ที่แตกต่างจากแตงไทยพันธุ์อื่นๆ

เนื่องจากมีสภาพดินที่เหมาะสม จึงทำให้แตงไทยตลาดใหญ่ มีสีสวย รสชาติหวาน กลิ่นหอม

เกษตรกรที่ปลูกแตงไทยในชุมชน ได้เก็บผลผลิตมาขายในชุมชนเรื่อยๆ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
ลูกใหญ่กิโลกรัมละ 12 บาท
ลูกกลางกิโลกรัมละ 9-10 บาท

ท่านใดสนใจซื้อแตงไทย ผลผลิตจากชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ที่มีรสชาติอร่อย สามารถมาเลือกซื้อได้ที่ ถนนสายบ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หรือซื้อที่จุดจำหน่ายแตงไทย : ร้านเฮือนกาแฟแม่จ้อง
ตามแผนที่นี้ : https://maps.app.goo.gl/gDaQfp6pnZNmgkmN8?g_st=il

โทร. 081-5949588 ร้านเฮือนกาแฟแม่จ้อง
หรือโทร. 084-8046427 แม่เครือวัลย์กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 <23/05/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านบนนี้เน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) <23/05/67>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ซึ่งปัจจุบัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นโรคประจำถิ่น พบผู้ป่วยได้ตลอดปี และระบาดตามฤดูกาล พบผู้ป่วยมากขึ้นช่วงสงกรานต์ต่อเนื่องถึงฤดูฝนที่มีการเปิดเทอม โดยพบผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1,672 ราย

จึงขอให้ประชาชนทั่วไปควรเน้นการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่แออัดหรือสถานที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการคล้ายหวัดควรตรวจ ATK และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง หากผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการรุนแรง

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่” ประจำปี พ.ศ. 2567 และบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่” ประจำปี พ.ศ. 2567 <14/05/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่สุขภาวะที่ดี ภายใต้กิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรักสามัคคี การมีส่วนร่วมในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการอบรมและการฝึกปฏิบัติ
อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ความรู้เรื่องสุขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อนามัยในช่องปาก ภาวะการหกล้มและการป้องกัน ข้อควรระวังในการใช้ยา การอ่านฉลากยา เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สิทธิประโยชน์ การฝึกอาชีพ การสบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเคลื่อนไหว ฟังดนตรีร้องเพลง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีประกาศเกียรติบัตร เป็นต้น

กำหนดการ
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข
     เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่สนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการฯ เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร <14/05/67>

ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ 22 จังหวัด จำนวน 85,303 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเกิดความยั่งยืนและเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป้นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ดังนั้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลและปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่สนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการฯ เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้
   เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข และแมว) ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <07/05/67>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการสำรวจและรับลงทะเบียนสุนัข และแมว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ตำบลตลาดใหญ่ สำหรับสุนัข และแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

และให้เจ้าของสุนัข และแมว นำสุนัขและแมวของตนเอง โดยต้องมีเชือกผูกมัด หรือใส่อุปกรณ์ หรือกรงขังให้แน่นหนา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามตารางด้านบนนี้การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 <02/05/67>

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) และป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 เพื่อให้มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากอาหาร และน้ำในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนั้น

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 <25/04/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่สุขภาวะที่ดี ภายใต้กิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรักสามัคคี การมีส่วนร่วมในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการอบรมและการฝึกปฏิบัติ
อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ความรู้เรื่องสุขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อนามัยในช่องปาก ภาวะการหกล้มและการป้องกัน ข้อควรระวังในการใช้ยา การอ่านฉลากยา เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สิทธิประโยชน์ การฝึกอาชีพ การสบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเคลื่อนไหว ฟังดนตรีร้องเพลง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีประกาศเกียรติบัตร เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
2. มีสุขภาพดี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
3. มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เอกสารการสมัคร
ขอรับเอกสารใบสมัคร ได้ที่ บ้านประธานผู้สูงอายุหมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้าน, ที่ทำการกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านและสามชิกสภา หรือ กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โทร 053-042223 ต่อ 12

วันที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เอกสารที่ต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร
- ใบสมัคร 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับกำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2567 <24/04/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านบนนี้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ระมัดระวังการใช้เส้นทางถนน ปากทางเข้า รพช. หมู่ที่ 2 ถึง บ้านสหกรณ์ 3 อำเภอดอยสะเก็ด <19/04/67>

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 1014 - บ้านสหกรณ์ 3 อำเภอดอยสะเก็ด, แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง

โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2567 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลา 120 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หลีกเลี่ยงเส้นทางหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว โปรดระมัดระวัง เพราะจะมีการเทคอนกรีตถนน และมีรถบรรทุกปูน เข้าออกกีดขวางทางจราจร และขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าว โปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ในช่วงดำเนินโครงการ
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549