โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566 <16/02/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2566 771_1507_MX-M364N_20230216_174314.rar (6.49 MB.)
771_1525_MX-M364N_20230216_174314_Page_01.jpg (185 KB.)
771_1526_MX-M364N_20230216_174314_Page_02.jpg (188 KB.)
771_1527_MX-M364N_20230216_174314_Page_03.jpg (192 KB.)
771_1528_MX-M364N_20230216_174314_Page_04.jpg (188 KB.)
771_1529_MX-M364N_20230216_174314_Page_05.jpg (193 KB.)
771_1530_MX-M364N_20230216_174314_Page_46.jpg (166 KB.)
771_1531_MX-M364N_20230216_174314_Page_25.jpg (178 KB.)
771_1532_MX-M364N_20230216_174314_Page_20.jpg (184 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2565 <20/01/66>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2566 766_1487_MX-M364N_20230123_045613.pdf (5.81 MB.)รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 <20/01/66>
รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 767_1488_MX-M364N_20230126_052519.pdf (2.25 MB.)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) <10/01/66>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 763_1485_MX-M364N_20230111_010002.pdf (187 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฟรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 763_1486_MX-M364N_20230111_010020.pdf (200 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 <16/12/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 756_1484_MX-M364N_20221221_062744.rar (6.88 MB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2565 <22/11/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2565 748_1482_MX-M364N_20221122_151446.rar (6.45 MB.)รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 <09/11/65>
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 745_1478_รายงานพัสดุ 65.pdf (1.84 MB.)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 004 สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ <28/10/65>
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 004 สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ 731_1476_4.pdf (290 KB.)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 008 สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <28/10/65>
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 008 สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 730_1475_3.2.pdf (294 KB.)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 009 สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวง เลขที่ 1014 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ <28/10/65>
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 19 – 009 สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวง เลขที่ 1014 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ 729_1474_3.1.pdf (302 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549