โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 <03/02/60>
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 356_640_P.pdf (107 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 356_641_P2.pdf (107 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ <03/02/60>
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 355_639_K.pdf (278 KB.)แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 <06/01/60>
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 354_637_1.jpg (390 KB.)
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 354_638_2.jpg (1.04 MB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 <05/01/60>
สำเนาประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 353_635_1.jpg (370 KB.)
แบบ สขร. 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 353_636_2.jpg (920 KB.)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก บริเวณหลังวัดพรหมจริยาราม หมู่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <05/01/60>
ประกาศราคากลาง 352_632_M2.pdf (39 KB.)
ปร.4,5 352_633_พนัง หมู่ที่-2.1.pdf (55 KB.)
ปร.4,5 352_634_พนัง หมู่ที่-2.2.pdf (67 KB.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <05/01/60>
ประกาศราคากลาง 351_630_รางหมู่ที่-3.2 .pdf (52 KB.)
ปร.4,5 351_631_รางหมู่ที่-3.2 .xlsx (18 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19]  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549