โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 <19/07/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 671_1422_MX-M364N_20220719_033232.rar (6.68 MB.)รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเดือน เมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 <11/07/65>
รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเดือน เมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 663_1416_รายงานน้ำมัน.pdf (793 KB.)สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 <14/06/65>
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 649_1415_MX-M364N_20220614_155137.pdf (7.60 MB.)สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565 <19/05/65>
สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565 624_1372_MX-M364N_20220519_110424.pdf (7.60 MB.)สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษยน 2565 <21/04/65>
สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษยน 2565 610_1366_MX-M364N_20220422_102516.pdf (7.07 MB.)แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาว 29 เมตร ม.5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <18/04/65>
แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาว 29 เมตร ม.5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 613_1368_3.pdf (686 KB.)แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาว 49 เมตร ม.2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <18/04/65>
แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาว 49 เมตร ม.2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 612_1367_2.pdf (699 KB.)รายงานปริมาณน้ำมันเเชื้อเพลิง ระหว่างมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 <12/04/65>
รายงานปริมาณน้ำมันเเชื้อเพลิง ระหว่างมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 598_1363_MX-M364N_20220420_150846.pdf (857 KB.)สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 <16/03/65>
สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 579_1268_MX-M364N_20220318_135145.pdf (7.60 MB.)สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2565 <24/02/65>
สรุปผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2565 561_1232_MX-M364N_20220224_171344.pdf (7.57 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549