โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 

วัดมหาวนาภิมุข ( วัดแม่จ้อง ) <22/02/50>

ประวัติวัดมหาวนาภิมุข
วัดมหาวนาภิมุข  ( แม่จ้อง ) ตั้งอยู่เลขที่ 142  บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  โฉนดเลขที่ 14915 อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 4 เส้น  จดที่นาและหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 4 เส้น จดที่สวนและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกประมาณ 4 เส้น  จดถนนสาธารณประโยชน์  ทิศตะวันออกประมาณ 4 เส้น จดทุ่งนา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กุฎิสงฆ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์
                วัดมหาวนาภิมุข  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2435 ชาวบ้านเรียกกันว่า  วัดแม่จ้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง 1 เส้น 8 วา  ยาว  1  เส้น  12  วา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
                รูปที่ 1 ท่านครูบาเจ้ามหาวรรณ                         พ.ศ. 2435  - 2478
                รูปที่ 2 พระอธิการแก้ว                                       พ.ศ. 2478  - 2493
                รูปที่ 3 พระอธิการเฉลิม                                     พ.ศ. 2493  - 2500
                รูปที่ 4 เจ้าอธิการคำมูล กิจจสาโร                      พ.ศ. 2500  - 2512
                รูปที่ 5 เจ้าอธิการประสิทธิ์  สุมโน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2512   เป็นต้นมา
การศึกษามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอน พ.ศ. 2519  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน พ.ศ. 2522

 
     

 


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549