โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 

วัดศรีดอนดู่ <26/02/50>

ประวัติวัดศรีดอนดู่

วัดศรีดอนดู่    ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านแม่ก๊ะ  ถนนสายดอยสะเก็ด บ่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 29 ตารางวา  โฉนด เลขที่  9710  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ 2  เส้น  จดที่นาเอกชน  ทิศใต้ประมาณ  2  เส้น  29 วา จดที่นาของเอกชน  ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น  จดที่นาของเอกชน  ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น  จดที่นาของเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร  กุฎิสงฆ์ ศาลาแนกประสงค์  และศาลาเล็ก  ปูนียวัตถุมีพระพุทธรูปทำด้วยไม้  และไม้สานลงรักปิดทอง  พระบัวเข็มทำด้วยเกสรแบบพม่า  พระพุทธรูปหินอ่อน  แบบพม่า  พระพุทธรูปก่ออิฐโบกปูนและพระพุทธรูปโลหะปางต่างๆ

                วัดศรีดอนดู่  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2463  โดยชาวไทยใหญ่ที่มีอาชีพค้าขาย  ได้มอบหมายให้  พ่อเฒ่าปี่นหย่า  พ่อเฒ่ายอดคำ  พ่อเฒ่าหลอยยอด  และพ่อเฒ่าคำอู๋  เป็นผู้รวบรวมเงินทอง  เพื่อจัดหาซื้อที่ดินสร้างวัด  ต่อมาจึงได้ซื้อที่ดินจากเจ้าพระยาธนสารมาสร้างวัดและทำนุบำรุงจนถึงปัจจุบัน  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่ 1 พระอูสุนันตา  พ.ศ. 2463 -2474 

รูปที่ 2 พระอูสุจิ่งตา  พ.ศ. 2475 2479 

รูปที่  3 พระอูเกตายะ  พ.ศ. 2480 2482 

รูปที่ 4  พระอูอย่าเซงตะ พ.ศ. 2482 -2487

รูปที่ 5 พระโหง่ง  โกศโล  พ.ศ. 2487 - 2490

รูปที่ 6 พระสว่าง  ปัญญาธิโก  พ.ศ.  2491 2492 

รูปที่ 7  พระอูญานะ  พ.ศ. 2493 2503 

รูปที่ 8 พระอูปิ่นหย่า  พ.ศ. 2503 -  2512 

รูปที่ 9  พระอูหย่าเหน่งต๊ะ  พ.ศ.  2513 -  2517 

 รูปที่ 10  พระจ๋ามปวง  โชติโก  ตั้งแต่  พ.ศ. 2518  เป็นมา


 
     

 


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549