สำรวยความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
   
  (วันสำรวจ 01/10/63 - 30/09/64)