หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๖ สายสามแยกวัดแม่ก๊ะเหนือ - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ว ๔๘๐ ๕๘ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อสายพานหน้าเครื่อง รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ยน ๕๕๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขก ๑๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขก ๑๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๖๓ ๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
จ้างรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
จ้างย้ายกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์สายนำสัญญาณ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขก ๑๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2024
จ้างเปลี่ยนหัวบอลวาล์วรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๙๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2024
จ้างเปลี่ยนหัวบอลวาล์วรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๙๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2024
จ้างพ่นตราเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมข้อความ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เลขครุภัณฑ์ ๐๓๓ ๖๖ ๐๐๐๒ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ยน ๕๕๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
จ้างทำตรายางของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างทำป้ายไวนิลสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2023
ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กบ ๕๗๗๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
จ้างกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะเปียกลดโลกร้อน ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานสวัสดิการสังคม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2023
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2023
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2023
จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างเช่าเครื่องเสียงตามโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด จำนวน ๑๒๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังและกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังและกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 25 Aug 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานสวัสดิการสังคม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉว ๔๖๔ ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
จ้างทำอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน) ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๖๐ ๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างทำอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน) ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาและอาบน้ำฝน) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาและอาบน้ำฝน) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2023
จ้างเปิดทางระบายน้ำจากลำเหมืองและดำเนินการกำจัดวัชพืช โดยใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ ๓ ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
จ้างเปิดทางระบายน้ำจากลำเหมืองและดำเนินการกำจัดวัชพืช โดยใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ ๓ ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
จ้างเปิดทางระบายน้ำจากลำเหมืองและดำเนินการกำจัดวัชพืช โดยใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ ๓ ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานสวัสดิการสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
จ้างรถขนย้ายของเสียอันตราย เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๕ ๕๘ ๐๐๐๘ บริเวณหน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๓๖ สายซอยบ้านจัดสรรบ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๓๖ และตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๔๘ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมลำโพง ครุภัณฑ์เลขที่ ว ๔๕๙ ๕๗ ๐๐๐๔, ว ๔๕๙ ๖๓ ๐๐๐๓ และ ว ๔๕๙ ๖๓ ๐๐๐๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
ซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๑๓ ๐๐๒๑ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๑๓ ๐๐๒๑ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นง ๕๘๗๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๑๓ ๐๐๒๑ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2023
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นง ๕๘๗๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จ้างรื้อถอดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา และกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2023
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2023
จ้างทำป้ายไวนิล จำกัดความเร็ว ขนาด ๐.๗๐ x ๐๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Apr 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๕ ๖๒ ๐๐๔๔ (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
จ้างย้ายกล้องวงจรปิด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๖๓ ๐๐๕๖ จุดบริเวณทางเข้าบ้านป่าสักหลวงไปยังตำบลสำราญราษฎร์ ไปยังจุดทางเข้า ม.๓ (ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดใหญ่) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา วัสดุเลขที่ ว ๔๘๐ ๕๘ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐ เมตร x ๒.๐๐ เมตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2023
จ้างจัดและตกแต่งรถขบวน พร้อมขบวน ตามโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชมภายในท้องถิ่น (จัดงานซะป๊ะของดีตำบลตลาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมโทรทัศน์ LCD ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๕๖ ๖๓ ๐๐๗ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร และนม UHT ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๔๒ ๖๑ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
จ้างเหมาทำตรายาง ของสำนักปลัด,กองคลัง,กองช่างและกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๓ และครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๖๒ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อถังเหล็ก ขนาด ๒๐๐ ลิตร ตามโครงการจัดงานยี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ครถน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผบ ๓๙๔๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ครถน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผบ ๓๙๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ครถน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผบ ๓๙๔๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่่ง หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
จ้างเหมาบริการรายวัน เพื่อช่วยเหลืองานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของกองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๗ ๖๒ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานสวัสดิการสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2022
ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คถังก๊าซออกซิเจน พร้อมเติมก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๙ สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๘ สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Oct 2022
จ้างทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉษ ๕๕๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
ตรวจเช็คซ่อมแซมไฟไซเรน รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ เชียงใหม่ 19 Oct 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ ประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ ประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๘ สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๙ สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๙ สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๘ สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง พร้อมสกรีน จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง พร้อมสรีน จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างเหมารถตู้ ๑ คัน จำนวน ๔ วัน ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2022
จ้างรถเทรลเลอร์ขนย้ายรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๙๙ - ๐๑๙๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
จ้างรถเทรลเลอร์ขนย้ายรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๙๙ - ๐๑๙๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างรถเทรลเลอร์ขนย้ายรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๙๙ - ๐๑๙๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างรถเทรลเลอร์ขนย้ายรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๙๙ - ๐๑๙๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Sep 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 07 Sep 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 07 Sep 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๙ สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 07 Sep 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๐๘ สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 07 Sep 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๑๒ สายศาลพ่อบ้าน - สะพานข้ามลำน้ำแม่จ้องข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๑๒ สายศาลพ่อบ้าน - สะพานข้ามลำน้ำแม่จ้องข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
ซื้อธงพระนามาภิไธย ส.ท. ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๑๒ สายศาลพ่อบ้าน - สะพานข้ามลำน้ำแม่จ้องข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๑๒ สายศาลพ่อบ้าน - สะพานข้ามลำน้ำแม่จ้องข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อธงประจำพระนามาภิไธย พ.ภ. และธงพระนามาภิไธย ท.ป. ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัดสุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อธงประจำพระนามาภิไธย พ.ภ. และธงพระนามาภิไธย ท.ป. ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๐๑๒ สายศาลพ่อบ้าน - สะพานข้ามลำน้ำแม่จ้องข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 04 Aug 2022
ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 04 Aug 2022
ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 04 Aug 2022
ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 04 Aug 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2022
ซื้อธงประจำพระนามาภิไธย พ.ภ. และธงพระนามาภิไธย ท.ป. ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อธงประจำพระนามาภิไธย พ.ภ. และธงพระนามาภิไธย ท.ป. ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดและกองคลังเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังและกองช่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดและกองคลังเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวันเข้าพรรษา จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter พร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
ซื้อวัสดุ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉินและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด และโต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2022
จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2022
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
จ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
จ้างเหมาบริการรายวัน เพื่อช่วยเหลืองานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
จ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
จ้างทาสีปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ซื้อก๊าซออกซิเจน จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 17 May 2022
จ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 17 May 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉินและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉว ๔๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาวรวม ๑๙ เมตร พิกัด ๕๑๒๗๔๒.๖๑๖E ๒๐๗๙๘๗๙.๙๑๗N หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างเหมาเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Apr 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉษ ๕๕๑ เชียงใหม่ และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งรย ๗๖๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของกองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จับยึด ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
จ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการงานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
วัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 11 Mar 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และของกองคลังเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๒ ป้าย และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2022
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2022
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉินและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Feb 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2022
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 27 Jan 2022
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 27 Jan 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๓ และเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ ตัดหญ้า ยี่ห้อ STIHL MS ๑๘๐ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๓ และเครื่องเลื่อยยนต์ ตัดหญ้า ยี่ห้อ MITSU HEAYDUTY ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๓ และเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๕๘ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2022
จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาว ๔๙ เมตร พิกัด ๕๑๓๙๐๖.๖E ๒๐๘๐๐๔๗.๒๑N หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คและเติมก๊าซออกซิเจน จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาวรวม ๒๙ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 25 Jan 2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 24 Jan 2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตร พิกัด ๕๑๓๔๖๓.๕๓E ๒๐๘๐๑๗๘.๒๔N หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 21 Jan 2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 21 Jan 2022
ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
จ้างจ้างเหมาบริการรายวัน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2022
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2022
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๗ ป้าย ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันลดการเผาในที่โล่งสกัดพิษหมอกควันตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ๗ วัน อันตราย ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2021
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๗ ป้าย ตามโครงการป้องกันลดการเผาหมอกควันตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดและกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาวรวม ๒๙ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 22 Dec 2021
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาว ๔๙ เมตร พิกัด ๕๑๓๙๐๖.๖E ๒๐๘๐๐๔๗.๒๑N หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 22 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 22 Dec 2021
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก ความยาวรวม ๑๙ เมตร พิกัด ๕๑๒๖๐๑.๕๒E ๒๐๗๙๗๖๙.๖๖๔N หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 22 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พิกัด ๕๑๓๒๘๑.๖๑E ๒๐๗๙๕๒๙.๘N หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 22 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตร พิกัด ๕๑๓๔๖๓.๕๓E ๒๐๘๐๑๗๘.๒๔N หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 22 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตร พิกัด ๕๑๓๔๖๓.๕๓E ๒๐๘๐๑๗๘.๒๔N หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 22 Dec 2021
ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๓๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2021
ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๓๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๒๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนหย่อม และกำจัดวัชพืชสองข้างทาง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพัดลม จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบอัดกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2021
วัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ 16 Nov 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และพัสดุ (กองช่าง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนหย่อม และกำจัดวัชพืชสองข้างทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๐ ๖๒ ๐๐๐๕ และ ๐๖๐ ๖๓ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขทีี่ ๐๖๘ ๖๒ ๐๐๐๔ และ ครุภัณฑ์เลขทีี่ ๐๖๘ ๖๓ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๐ ๖๒ ๐๐๐๕ และ ๐๖๐ ๖๓ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2021
จ้างเหมาบริการรายวัน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Oct 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Oct 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Oct 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างแปลงเกษตรเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
ท่อ PE ขนาด ๔ หุน ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน 28 Sep 2021
ซื้อดินดำ จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างแปลงเกษตรเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2021
เหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 Sep 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม นม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม นม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๑ เดือน 08 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๖๓ ๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
จ้างเหมากำจัดผักตบชวา และวัชพืชภายในตำบลตลาดใหญ่ ด้วยแรงงานคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
เหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 19 Aug 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๖๒ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon Pixma G ๒๐๑๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉว ๔๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๗ ๖๒ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๖๒ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
จ้างเหมาทำตรายางของกองการศึกษา จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง ๕๘๗๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๗ ๖๒ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด จำนวน ๔๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่างและกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
ซื้อวัสดุเกษตรของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๘๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพหรือรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๒,๖๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2021
จ้างเหมาทำตรายางของกองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐ X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่องให้แก่่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันท่ี่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้ออาหารเสริม นม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2021
ซื้ออาหารเสริม นม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
วัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ 20 May 2021
จ้างเหมาย้ายจอบันทึกภาพ กล้องวงจรปิดและเปลี่ยนสายแลน กล้องวงจรปิดภายสำนักงาน จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาซ่อมสายนำสัญญาณกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เหนือ จุดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ครุภัณฑ์เลขที่ ว ๔๘๐ ๕๘ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (พนักงานขับรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2021
จ้างเปลี่ยนกุญแจประตูห้องนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และพัสดุ (กองช่าง) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ SAVETY ZONE จำนวน ๑๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
จ้างตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
วัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ 21 Apr 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2021
วัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ 20 Apr 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
ซื้อกาแฟ ไมโล แก้วน้ำ ฯลฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
จ้างเหมาบริการรถ รับ ส่ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และห้องวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
ซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ เชียงใหม่ 24 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างทำป้ายไวนิล สัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๖๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๓๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานดูแลเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2021
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๕๓ ๐๐๒๑ 17 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรถ รับ ส่ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๙ ๕๕ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการจัดทำป้ายปิดประกาศเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2021
ซื้อวัสดุในการจัดทำป้ายปิดประกาศเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และพัสดุ (กองช่าง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน คฉษ ๕๕๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
จ้างทำตรายางของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำโรงเรียนเทศบาล ตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2021
จ้างปรับปรุงผิวถนน โดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังวัดพรหมจริยาราม หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2021
ซื้อซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศักดิ์ชัย ดงขำ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุอื่น ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อรถจักรยานยนต์ของกองการศึกษา ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2021
จ้างทำตรายางของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ทำตรายางของกองคลัง และกองช่าง 13 Jan 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
หินฝุ่นพร้อมปรับเกรด จำนวน ๖๕ ลบ.ม. และหินคลุกพร้อมปรับเกรด จำนวน ๑๕ ลบ.ม. 12 Jan 2021
ซื้ออาหารเสริมนม ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประเภท พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
จ้างเหมาบริการรถรับ ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนหย่อม และกำจัดวัชพืชสองข้างทาง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
จ้างเหมาบริการรายเดือน คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบล ตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉว ๔๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา ขนาด ๓๑๐๐๐ BTU แบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา ขนาด ๓๑๐๐๐ BTU แบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๙๕๙ ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2020
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Nov 2020
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๑๑๒๙ เชียงใหม่ และตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2020
จ้างจัดตกแต่ง สถานที่ เวทีพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2020
ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๖๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพาย มงกุฎ การประกวดนางนพมาศ และประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพายและมงกุฏ การประกวดนางนพมาศและการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพายและมงกุฏ การประกวดนางนพมาศและการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Oct 2020