หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2021
เหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 Sep 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม นม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม นม ชนิดกล่อง UHT ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๑ เดือน 08 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๖๓ ๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
จ้างเหมากำจัดผักตบชวา และวัชพืชภายในตำบลตลาดใหญ่ ด้วยแรงงานคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
เหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 19 Aug 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐ ๖๒ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon Pixma G ๒๐๑๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉว ๔๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๗ ๖๒ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘ ๖๒ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
จ้างเหมาทำตรายางของกองการศึกษา จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง ๕๘๗๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๗ ๖๒ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด จำนวน ๔๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่างและกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
ซื้อวัสดุเกษตรของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๘๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพหรือรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๒,๖๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2021
จ้างเหมาทำตรายางของกองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐ X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่องให้แก่่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันท่ี่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้ออาหารเสริม นม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2021
ซื้ออาหารเสริม นม UHT ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๕ กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
วัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ 20 May 2021
จ้างเหมาย้ายจอบันทึกภาพ กล้องวงจรปิดและเปลี่ยนสายแลน กล้องวงจรปิดภายสำนักงาน จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างเหมาซ่อมสายนำสัญญาณกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เหนือ จุดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ครุภัณฑ์เลขที่ ว ๔๘๐ ๕๘ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (พนักงานขับรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2021
จ้างเปลี่ยนกุญแจประตูห้องนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และพัสดุ (กองช่าง) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ SAVETY ZONE จำนวน ๑๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
จ้างตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
วัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ 21 Apr 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2021
วัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ 20 Apr 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
ซื้อกาแฟ ไมโล แก้วน้ำ ฯลฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
จ้างเหมาบริการรถ รับ ส่ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และห้องวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
ซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ เชียงใหม่ 24 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างทำป้ายไวนิล สัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๖๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๓๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานดูแลเอกสารของกองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2021
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๕๓ ๐๐๒๑ 17 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
จ้างเหมาบริการรถ รับ ส่ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๙ ๕๕ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุในการจัดทำป้ายปิดประกาศเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2021
ซื้อวัสดุในการจัดทำป้ายปิดประกาศเลือกตั้ง ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และพัสดุ (กองช่าง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน คฉษ ๕๕๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
จ้างทำตรายางของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำโรงเรียนเทศบาล ตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2021
จ้างปรับปรุงผิวถนน โดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังวัดพรหมจริยาราม หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2021
ซื้อซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศักดิ์ชัย ดงขำ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุอื่น ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อรถจักรยานยนต์ของกองการศึกษา ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2021
จ้างทำตรายางของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ทำตรายางของกองคลัง และกองช่าง 13 Jan 2021
ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
หินฝุ่นพร้อมปรับเกรด จำนวน ๖๕ ลบ.ม. และหินคลุกพร้อมปรับเกรด จำนวน ๑๕ ลบ.ม. 12 Jan 2021
ซื้ออาหารเสริมนม ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประเภท พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
จ้างเหมาบริการรถรับ ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง คนงานดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนหย่อม และกำจัดวัชพืชสองข้างทาง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
จ้างเหมาบริการรายเดือน คนงานช่วยเหลืองานการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบล ตลาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉว ๔๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา ขนาด ๓๑๐๐๐ BTU แบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา ขนาด ๓๑๐๐๐ BTU แบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๙๕๙ ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2020
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Nov 2020
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๑๑๒๙ เชียงใหม่ และตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2020
จ้างจัดตกแต่ง สถานที่ เวทีพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2020
ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๖๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพาย มงกุฎ การประกวดนางนพมาศ และประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพายและมงกุฏ การประกวดนางนพมาศและการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพายและมงกุฏ การประกวดนางนพมาศและการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Oct 2020